Skip to main content

Uitvaart

Het uitvaartboekje

Hier kunt u het uitvaartboekje van de Sint Norbertusparochie downloaden. Met deze download kunt u een persoonlijk boekje maken voor een uitvaart. Overleg met de voorganger die de viering verzorgt over de lezingen en andere teksten die u kunt opnemen. Maak een keuze uit de keuzemogelijkheden (schuldbelijdenis, prefatie, eucharistisch gebed, communiegebed). Wanneer een koor zingt kiest u liederen in samenspraak met het koor. Sluit een en ander nog kort met de voorganger voordat u het boekje laat drukken.

Download uitvaartboekje

Uitvaart in de Sint Norbertusparochie

Wanneer u een dierbare verliest, stelt u prijs op een goed verzorgde uitvaart. Vanuit de Sint Norbertusparochie willen we u zo goed mogelijk van dienst zijn. In onze verschillende parochiekerken kan een uitvaart verzorgd worden, eventueel voorafgegaan door een avondwake.

Om direct contact te zoeken voor de verzorging van een uitvaart kunt u bellen naar:

Voor een uitvaart in de Onze Lieve Vrouwekerk of in de kapel van Mariagaard:
06 - 42 79 37 36

Voor een uitvaart in de Sint Josephkerk of Maria Hemelvaartkerk Nispen:
06 – 10 85 69 45

Omdat u in dagen van rouw erg veel informatie krijgt (te veel om allemaal te onthouden), hebben we voor u een paar belangrijke zaken van de kerkelijke uitvaart bij elkaar gezet.

Avondwake

Op de vooravond van de uitvaart is er gelegenheid om met familie en bekenden in de kerk samen te komen voor een avondwake. Meestal is dat om 19.00 uur. Deze gebedsviering onderscheidt zich duidelijk van de uitvaart. Op de laatste avond voor het afscheid staan immers vooral de nabestaanden centraal. In woord en gebaar, in stilte, in een lied wordt gezocht naar troost en kracht om zo gesterkt de laatste nacht voor de uitvaart door te komen. De avondwake vormt een waardevol moment om onze betrokkenheid en ons medeleven met hen die een dierbaar mens hebben verloren tot uitdrukking te brengen. Voor de vormgeving van de avondwake is een werkgroep in het leven geroepen. Uit deze werkgroep gaan telkens twee leden voor in de avondwake.

De uitvaart

De uitvaart geschiedt doorgaans 's morgens of in de vroege middag. In deze kerkelijke viering staat vooral de overledene centraal: we komen samen rondom hem of haar, ontsteken licht rondom hem, en we leggen neer voor God wie zij of hij. Hoop wordt geput uit de christelijke boodschap dat de dood niet het laatste woord heeft, dat God nieuwe toekomst geeft aan al zijn mensen.

De afscheidsviering in de kerk kan op verschillende manieren vorm gegeven worden: in de hoedanigheid van een Woord- en Gebedsviering, een Woord- en Communieviering of een Eucharistieviering. De viering wordt verzorgd door een lid van het pastoraal team (een priester, pastoraal werkster of pastoraal werker) of door een emeritus-pastor. Hij of zij komt een- of tweemaal bij u op bezoek om de viering voor te bereiden.

De parochie beschikt over een standaardboekje. Als de familie graag een eigen liturgieboekje of een apart inlegvel maakt, is de pastor bereid adviezen te geven.

Wanneer de familie graag een persoonlijke inbreng wil tijdens de viering zelf, kan in overleg met de pastor hiernaar gekeken worden. Gedacht kan worden aan: het lezen van teksten, het aansteken van kaarsen bij de overledene, het verzorgen van muziek, enz.

In onze kerken kan een koor de (Gregoriaanse of Nederlandstalige) gezangen verzorgen. Als een familie gebruik wil maken van CD-muziek dan is dit bespreekbaar.

Tijdens de uitvaartviering wordt aan de aanwezigen (mogelijk) het gedachtenisprentje uitgereikt. De pastor kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van de tekst van het prentje.

Achter de naam van de overledene gaat een heel leven schuil. Die naam willen we in onze kerk in ere houden door een gedachteniskruisje met naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene op de gedachteniswand of in de gedachteniskapel te hangen. Bij het uitgaan van de kerk wordt de familie uitgenodigd het kruisje hier op te hangen. Ongeveer een jaar na de uitvaart zal dit kruisje aan de familieleden van de overledene worden aangereikt.

Begraafplaats

De pastor die in de kerk de afscheidsviering leidt gaat ook mee naar de begraafplaats, waar de overledene, omgeven met gebed en rituelen, uit handen wordt gegeven en aan de aarde wordt toevertrouwd.

Crematorium

De pastor die de afscheidsviering in de kerk leidt is – na samenspraak met de nabestaanden - ook bereid mee te gaan naar de aula van het crematorium. Daar, omgeven door gebed en rituelen, wordt het lichaam van de overledene toevertrouwd aan het vuur en zijn of haar eeuwige ziel aanbevolen aan Gods altijddurende barmhartigheid.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid uitsluitend te kiezen voor een afscheidsviering in de aula van het crematorium onder leiding van een pastor. Zo'n viering heeft altijd de vorm van een gebedsdienst.

Ook de as verstrooiing kan met woord en gebed begeleid worden. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochiekern.

Gebedsintenties

Alle overledenen, die een kerkelijke viering krijgen, worden gedurende zes weken na de uitvaart in de weekenddiensten herdacht in de gebedsintenties bij de voorbede. Daarnaast kunt u zes weekendvieringen opgeven, waarin voor uw dierbare gebeden zal worden. U ontvangt een brief om deze data op te geven.

Wilt u daarna voor uw dierbare laten bidden, dan kunt u uw intenties opgeven via het parochiecentrum. Wij vragen voor deze intenties een bijdrage van € 11,--.

Opgave misintenties voor in St. Josephkerk, kan van maandag tot en met donderdag via de kantooruren van het parochiecentrum

Allerzielen

Elk jaar komt de parochiegemeenschap op 2 november bijeen om alle overledenen uit het afgelopen jaar op bijzondere wijze te gedenken.
Deze viering op Allerzielen vindt meestal plaats om 19.00 uur. De contactpersoon van de familie krijgt voor deze gedachtenisviering een schriftelijke uitnodiging.

Onkosten

De parochie stuurt een nota voor de uitvaart naar de uitvaartonderneming. Deze brengt de kosten van de kerkelijke uitvaart in rekening bij de nabestaanden.
Parochianen die deelnemen aan de parochiebijdrage (actie kerkbalans) weten dat de kosten van de uitvaart verrekend kunnen worden met de parochiebijdrage van de afgelopen jaren. De parochie neemt hierover schriftelijk contact op met de nabestaanden (via het contactadres dat bij de parochie bekend is). Verrekening vindt alleen plaats voor een uitvaart of crematie die vanuit de Sint Norbertusparochie is verzorgd.
Nadere informatie over de parochiebijdrage, de tarieven voor kerkelijke diensten en de financiën van de parochie vindt u hier.

Linken naar pagina met kerktarieven

Uitvaart