‘Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God’.

Bestuur

Per 1 januari 2022 bestaat ons bestuur uit: mevrouw Wilma Verbraak en de heren Hans van Nispen, Geert Engelen, Frank de Bruijn en Frits Cox. Het bestuur beheert het Emmaus-fonds. Daarnaast is de heer Jos de Bruijn namens ons betrokken bij de uitgifte van extra artikelen, die samen met de Protestantse Gemeente Roosendaal (PGR) vier keer per jaar worden verstrekt aan cliënten van de voedselbank. Onze Caritas is werkzaam binnen de Sint Norbertusparochie van Roosendaal & Nispen.

De PCI van de Sint Norbertusparochie is een onderdeel van het bisdom Breda. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke PCI-en en andere instellingen, die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de PCI van de Sint Norbertusparochie.

7-8 januari 2023 Wij willen delen.Caritas logo bisdom Breda
Kerkgangers worden uitgenodigd om in een mand een houdbaar levensmiddel (of ander product) achter te laten. De groep zorgt maandelijks voor voedselpakketten voor gezinnen die onder de armoedegrens moeten leven. Deze pakketten zijn voor hen een welkome aanvulling. Deze groep wordt financieel door ons gesteund en deze bijdrage zal daarvoor ook gebruikt worden.

4-5 februari Voedselbank Roosendaal
Al meerdere jaren ondersteunen we de Voedselbank. In West-Brabant leven veel mensen op of onder de armoedegrens. Voedselbank Stichting Goed Ontmoet helpt deze mensen door ze tijdelijk voedselpakketten te geven. Om hun klanten voldoende voedsel te kunnen geven, werken zij samen met bedrijven, instellingen en overheden. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling wordt voorkomen en het milieu minder wordt belast.

4-5 maart Vluchtelingenwerk Roosendaal
Vluchtelingenwerk Nederland heeft een eigen afdeling in Roosendaal. Al veertig jaar staat zij klaar voor vluchtelingen, vanaf het moment van hun aankomst totdat zij zelfstandig hun weg hebben gevonden in Nederland. We ondersteunen hen tijdens de asielprocedure en daarna, als een vluchteling mag blijven, tijdens hun
integratie in een Nederlandse gemeente.

1-2 april Caritas
De parochiële Caritas wil vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. In voorkomende gevallen verlenen wij incidentele noodhulp. Daarvoor houden wij in deze viering de Caritascollecte.

6-7 mei Hospice Roosdonck
In hospice Roosdonck verblijven terminaal zieke mensen tot hun overlijden in een warme, huiselijke sfeer. Een team van goed opgeleide medewerkers en vrijwilligers verzorgen de patiënten. In totaal zijn er zestien ruime en goed uitgeruste appartementen. Ook zijn er prettige verblijfsruimten en een buitenruimte voor ontvangst van familie en vrienden.

3-4 juni Diaconie Bisdom
Speciale aandacht dit weekend voor de Diaconie door ons bisdom. De Caritascollecte is bestemd voor het ondersteuningswerk van medewerkers van het bisdom ten dienste van de diaconale werkgroepen in onze gemeenschap. Vandaag zal ook de rozenactie weer plaatsvinden, waarbij een roos wordt aangeboden aan mensen die een bemoediging kunnen gebruiken.

1-2 juli Inloophuis Rosalinde
Het Inloophuis is een veilige ontmoetingsplaats voor mensen die kanker hebben of hebben gehad, en hun naasten. Men kan er terecht voor laagdrempelige ondersteuning in de vorm van tijd en aandacht, informatie en advies, lotgenotencontacten en maandelijks terugkerende activiteiten zoals wandelen, meditatie, mandala's, koken, handwerken en meer.

5-6 augustus Caritas
Caritas ondersteunt ook diaconale activiteiten binnen de parochie financieel, Om er enkele te noemen: De Vastenmaaltijd, Het Seniorenpastoraat, De Franciscusdag, de werkgroep Zieken & Ouderen. Veel van deze activiteiten kunnen plaatsvinden dankzij de financiële ondersteuning. Opbrengst van vandaag kan gebruikt worden voor één of meer van genoemde activiteiten binnen onze parochie..

2-3 september Quiet Roosendaal
Quiet, zet zich in voor mensen in armoedesituaties in Nederland. Dat klinkt door in verschillende activiteiten. Om te beginnen de Quiet community‘s. Hiermee stimuleren en organiseren zij lokale solidariteit met mensen in armoedesituaties. De community’s worden ondersteund door Quiet Nederland die ook de Quiet 500 uitgeeft. De ‘armoedeglossy’ die met een knipoog het verhaal van mensen in armoede vertelt. Quiet heeft drie speerpunten: vertellen, verzachten & versterken

7-8 oktober Wij Samen Roosendaal
biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen in de leeftijd van 2 t/m 13 jaar met o.a. een (meervoudige) beperking, een ontwikkelingsachterstand, problemen met communicatie, stagnering in de sociaal-emotionele ontwikkeling en waarbij het (even) niet lukt om deel te nemen aan onderwijs. Tevens begeleiden ze het jonge kind met een ontwikkelingsachterstand of waarbij nog niet duidelijk is, wat de oorzaak hiervan is. Eigenlijk dus heel divers, zoals ook de maatschappij heel divers is en ieder uniek is op zijn of haar manier.

2-3 december Jarige Job
trakteert kinderen uit de armste gezinnen op een onvergetelijke verjaardag. Zij geven geen geld, maar een (anonieme) verjaardagsbox t.w.v. € 35,- vol met versiering, traktaties voor de klas en leraren, wat lekkers voor de visite en natuurlijk een mooi cadeau. Jaarlijks vieren meer dan 80.000 kinderen hun verjaardag met de hulp van Jarige Job

Opmerking: De specifiek genoemde doelen ontvangen de opbrengst van die betreffende collecte, tenzij men per jaar al een dusdanig hoge bijdrage ontvangt dat deze collecte mede bedoeld is om deze kosten te dekken. Daar waar Caritas genoemd wordt is de bestemming/verdeling aan het Caritas bestuur.

Parochiële Caritasinstelling St Norbertusparochie

In de Caritasinstellingen in het Bisdom Breda zijn tientallen vrijwilligers actief om mensen in nood te ondersteunen. Zij stimuleren tevens ook anderen in de parochies om betrokken te zijn of blijven bij de noden in de samenleving.

Hulpvragen.

Indien u een beroep wilt doen op (financiële) hulp door de Caritasinstelling in Roosendaal kunt u contact opnemen met een van de pastores of via een professionele hulpverleningsinstantie. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Onze Lieve Vrouwekerk
Kade 23
4703 GA Roosendaal
tel.: 0165 534 645

St Josephkerk
St Josephstraat 2
4702 CW Roosendaal
tel.: 0165 534 667

Maria Hemelvaartkerk
Kerkplein 7
4709 BJ Nispen
tel.: 0165 365 394

Mocht u een donatie willen geven voor uw medemens in nood:
Bankrekening; NL 33RABO0194 3352 75
Mail aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

R.K. Parochiële Caritasinstelling Sint Norbertus

De parochiële Caritas wil vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.
In 34 Caritasinstellingen in het Bisdom Breda zijn tientallen vrijwilligers actief om mensen in nood te ondersteunen. Zij stimuleren tevens ook anderen in de parochies om betrokken te blijven bij de noden in de samenleving.

Mocht u een donatie willen geven voor uw medemens in nood:
Bankrekening; NL 33RABO0194 3352 75

Onder deze titel is in september 2016 in de O.L.Vrouwekerk een nieuw project gestart. Aan de parochianen werd toen gevraagd om bij onze wekelijkse boodschappen iets extra mee te nemen en dat dan te deponeren in de mand die voor dat doel in de kerk staat. Zo konden wij dan een aantal gezinnen, dat het financieel erg zwaar heeft, helpen het leven wat lichter te maken. Dit was het begin van een parochie breed gedragen project want na het succes in de O.L.Vrouwekerk werd het project uitgebreid naar de andere kerken van de parochie.

In veel gevallen kunnen gezinnen met financiële problemen aankloppen bij de voedselbank maar dat geldt niet voor iedereen. Voor de gezinnen die worden afgewezen wil de diaconie, samen met de PCI (parochiële caritas instelling), een helpende hand bieden in de vorm van een voedselpakket en dat is precies wat dit project doet.

Wij zijn geen voedselbank, wij vragen dus niet naar de huiselijke omstandigheden maar wij gaan er van uit dat de gezinnen die bij ons worden aangemeld door maatschappelijke instanties het ook echt nodig hebben en door het regelmatige contact met “onze” gezinnen houden wij de vinger aan de pols. Wanneer de financiële situatie is verbeterd dan stoppen wij de hulp en kan een ander gezin worden toegevoegd aan onze lijst.

Via de parochianen worden houdbare en goed verpakte levensmiddelen ingezameld in de manden die voor dit doel in de kerken staan. 1 Keer per maand worden door een vaste groep vrijwilligers pakketten samengesteld en bezorgd bij de gezinnen.

De pakketten bestaan uit levensmiddelen die we dagelijks gebruiken of nodig hebben zoals: koffie-thee-melk-rijst-pasta-pastasaus-eieren-zeep-schoonmaakartikelen-koekjes-snoep-jam-chocopasta-pindakaas maar ook soep- groenten-vis- vlees in blik en vult u zelf het lijstje maar aan. Wat we niet willen zijn luxe artikelen en zeker geen alcohol.

Het is dank zij de financiële steun van de PCI dat wij op dit moment ruim 30 gezinnen van een boodschappenpakket kunnen voorzien. Om de pakketten zo volledig mogelijk te maken kopen we vers artikelen zoals: snijwaren-brood-kaas en soms verse groenten en fruit.

Omdat wij in de O.L.Vrouwekerk regelmatig ook mooi en goed speelgoed krijgen kunnen we op het einde van het jaar voor alle kleine kinderen van onze deelnemende gezinnen 1 of 2 sinterklaas cadeautjes geven, netjes ingepakt.

We hopen nog lang op uw steun te mogen rekenen want het is voorlopig zeker nog hard nodig. Voor uw meedenken en medewerking willen we u van harte bedanken namens de gezinnen.

Hieronder is in het kort de geldmiddelenstroom van de parochiële caritasinstelling Sint Norbertus over het jaar 2021 weergegeven

Inkomsten

Opbrengsten collectes  €     3.698
Rente - opbrengsten en legaten  €     2.625
Diverse inkomsten  €     1.018
Onttrekking aan reserves  €     3.881
Totaal    €  11.222

Uitgaven

Zieken en ouderen  €        519
Wij willen delen  €     2.212
Zondag van de Diaconie  €        306
Rozenactie €          75
Nederlandse Missionarissen  €        497
Vastenmaaltijd  €          72
Wereldmissiedag  €        282
MIVA  €        493
Adventsactie  €        353
Hospice €        253
Sant'Egidio €        490
Stichting Jarige Job  €        384
Voedselbank  €     1.048
Raad voor de Diaconie Bisdom Breda  €     3.195
Diverse  €        423
Bestuurskosten  €        463
Voorlichting / materiaal  €          28
Bankkosten €        129
Totaal   €  11.222

Daarnaast is uit een apart fonds de volgende uitgave gedaan:

Hulp aan personen/gezinnen                             € 2.625,00

Langs deze weg wil het bestuur van onze caritasinstelling iedereen die op welke manier dan ook een financiële bijdrage heeft gegeven om het werk van caritas mogelijk te maken, hartelijk bedanken.

Zonder Uw steun is ons werk onmogelijk.    

designed by PJM Rademakers