Roeping van alle gelovigen

Roeping-en-wijding1Alle gelovigen worden door God - de landeigenaar - naar de wijngaard - de wereld - gestuurd. Met dit beeld uit (Matteüs 20, 1-2) moedigt de Kerk alle gelovigen aan op zoek te gaan naar de eigen roeping en zending in de wereld van alle dag. Het gaat er om, je meer bewust te zijn van de gave en de verantwoordelijkheid die je als gelovige - afzonderlijk en in gemeenschap – hebt voor de zending van de Kerk als geheel. In dit perspectief speelt ook de levensstatus een belangrijke rol. Velen worden geroepen tot het huwelijk, anderen tot een solitair leven. Weer anderen voelen zich aangetrokken tot het ambt van priester of diaken of een aan God toegewijd leven als religieus. Allen worden door Christus uitgenodigd in zijn Naam te zoeken naar een eigen invulling van het profeet, herder en dienaar zijn.

Ruimte voor bezinning en gebed

De plannen die Ik met u heb
Ik ken de plannen die Ik met u heb: ze hebben uw heil op het oog, niet uw onheil, en bereiden u een hoopvolle toekomst. Als ge Mij aanroept en tot Mij bidt, zal Ik u verhoren. Als ge Mij zoekt, met heel uw hart zoekt, zult gij Mij vinden, dan laat Ik Mij vinden – godspraak van de Heer -.

Vraag: Op welke manier spreekt deze tekst tot mij? Wat betekent hij voor mij?

én van deze levenskeuzen is de jouwe, en graag willen we je hierbij zo goed mogelijk ondersteunen. Dan kan via de weg van bezinning op Gods woord in de Bijbel en andere geschriften. Zin in Geloven biedt elke half jaar mogelijkheden samen met anderen stil te staan bij deze vragen. Ook gebed is een uitgesproken gelegenheid meer helderheid te ontvangen over onze roeping als Kerk en als individu.

kom-volg-mij

Roeping tot het gewijde ambt

Gehoor geven aan Gods spreken leidt ook tot priester- of diakenschap en tot religieus leven. Priester- diakenschap en religieus leven is niet voor iedereen weggelegd, maar het zou voor jou kunnen zijn. Om het gebed voor roepingen te ondersteunen is er in het Bisdom Breda een gebedskring gestart. De gebedskring roepingen startte in 2010 in het Jaar van de priesters. Men komt tweemaal per jaar samen en eenieder is van harte uitgenodigd zich bij het gebed om roepingen ook thuis en in de parochie aan te sluiten. Via de site van het Bisdom kunt u zich opgeven en aansluiten.

Meer informatie:

"Je mag mensen dicht bij God Brengen" priesterstudent Jochem van  Velthoven (Bisdom van Breda)

‘Gelukkig worden’ Priester Paul Verbeek

‘Je binden’ Diaken Vincent de Haas

www.bisdomvanbreda.nl

www.roeping.nu

www.bovendonk-opleidingen.nl

designed by PJM Rademakers