Het bestuur van de Sint-Norbertusparochie te Roosendaal, op grond van artikel 49 van het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Parochie (ARBP), stelt hierbij in:
een gebouwencommissie bestaande uit drie leden, onder bestuurlijk toezicht van de vicevoorzitter van het parochiebestuur.

 1. De leden worden door het bestuur benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn slechts eenmaal terstond herbenoembaar. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur om zwaarwegende redenen voor een derde zittingstermijn van vier jaar benoemen. Bij (her)benoeming mag een lid niet ouder zijn dan 75 jaar.

 2. De leden zullen gezamenlijk en afzonderlijk als mandataris het bestuur bijstaan in het goed beheer van respectievelijk de volgende gebouwen en terreinen:
  1. De St. Josephkerk c.a. en het parochiecentrum van de Sint-Norbertusparochie, St. Josephstraat 2-4 te Roosendaal;
  2. De O.L.-Vrouwekerk c.a. en Paterstuin, alsmede de ruimten die de parochie om niet huurt in het zgn. Klooster aan de Kade, Kade 21-23 te Roosendaal;
  3. De H.-Maria-Hemelvaartkerk c.a., Kerkplein 1 te Nispen, en het parochiecentrum, Kerkplein 7 te Nispen.

 3. Het beheer van ander onroerend goed in eigendom van de parochie kan per geval na goed overleg en met aanvullend mandaat door het bestuur aan één van de commissieleden worden toevertrouwd.

 4.  Aan de leden worden door het bestuur de volgende taken toevertrouwd:
  1. overleg voeren met de verantwoordelijke functionaris gebouwen van het bisdom;
  2. overleg voeren met de gemeente Roosendaal en andere overheidsinstanties;
  3. overleg voeren met huurders, verhuurders of partners van de parochie op de betreffende locatie;
  4. overleg voeren en afspraken maken met uitvoerende partijen in geval van onderhoud of herstel in of aan de genoemde gebouwen en terreinen;
  5. onderzoek verrichten ten behoeve van een meerjaren onderhouds- en investeringsplan, alles binnen de grenzen en met inachtneming van alle ter zake geldende bepalingen van genoemd Algemeen Reglement.

 5. Wat betreft beheer en rekenplicht reikt het mandaat van de commissie niet verder dan dat van het parochiebestuur (cf. ARBP art. 53, 55 lid 4). Voor klein onderhoud wordt jaarlijks aan de commissie een budget ter beschikking gesteld. Uitgaven boven de 500 euro dienen door minstens twee leden van de commissie of door een commissielid en de vicevoorzitter of een ander lid van het parochiebestuur te worden gefiatteerd (cf. ARBP art. 57 lid 3). De commissie legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan het parochiebestuur.

 6. Bij geschillen over de reikwijdte of invulling van taken en bevoegdheden van de leden beslist het parochiebestuur.

 7. De leden kunnen met adviserende stem de vergadering van het parochiebestuur bijwonen. Zelf vergaderen zij viermaal per jaar, geleid door de vicevoorzitter van het parochiebestuur, en verder zo vaak als nodig is.

 8. De leden houden van hun overleg en afspraken een logboek bij, dat met regelmaat aan de secretaris wordt gestuurd ter informatie van het bestuur. De regelmaat wordt bepaald door de importantie van de zaken die op dat moment lopen.

 9. De leden zullen zich in hun handelen richten naar de bepalingen van de ‘Gedragscode Pastoraat’ zoals die in 2018 door de Nederlandse Bisschoppenconferentie is vastgesteld, alsmede naar het parochiële beleid inzake integriteit en preventie van grensoverschrijdend gedrag.

 10. De benoeming en het mandaat van de leden eindigt:
  1. bij het verstrijken van de genoemde termijn van vier jaar;
  2. bij opzegging van het lid;
  3. bij overlijden van het lid;
  4. indien het parochiebestuur tussentijds met redenen omkleed de benoeming en het mandaat intrekt.

 11. Bij ontslag van het grotere deel van het parochiebestuur wordt het mandaat van de commissie beperkt tot de lopende zaken, met een maximum aan uitgaven van 500 euro per gebeurtenis, totdat het parochiebestuur weer voltallig is en het de commissie in haar mandaat kan bevestigen.

De leden zullen jaarlijks door de pastoor-voorzitter en een lid van het parochiebestuur worden uitgenodigd voor een evaluatiegesprek.

Aldus gegeven te Roosendaal op 23 juni 2022,

Namens het parochiebestuur:

Marc Lindeijer SJ                                                  Kees Maas

pastoor-voorzitter                                                 vicevoorzitter

Hans Steinebach

secretaris                                                                     

designed by PJM Rademakers