sint norbertus

Pastoraal Centrum Sint Norbertus
St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal
Tel: 0165- 534667 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geopend maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur en 13.30 - 16.00 uur

Mededelingenblad voor de Sint Norbertusparochie
Zondag 4 december 2022

2e Zondag van de Advent

Ter overweging

adventskrans2Wachten is verlangen, stil en onbevangen, los van jouw belangen. Wachten is ook waken, je dan rustig maken, vrij van zoveel zaken. Wachten is vertrouwen, naar de toekomst schouwen, stil je handen vouwen. Wachten is geloven met je blik naar boven, is het licht niet doven. Wachten is ook hopen, in Gods aandacht lopen met je handen open. Wachten is bezinnen met je blik naar binnen. Wachten is beminnen.

Mededelingen

Sfeervolle kerstmarkt & ‘Sing-in’ in Sint-Josephkerk
Zaterdag 10 december, 10.00-14.00u, en zondag 11 december, 12.30-16.00u, is er weer een grote kerstmarkt met de verkoop van kerstspullen. Tevens is er op zondag 11 december een Sing- in, 13.30-16.00u. Tijdens deze Sing-in zal een samengesteld koor met leden van diverse koren uit de parochie en senioren-harmonie Harvano, bekende kerstliederen ten gehore brengen.

Etalages van hoop
Ook op zaterdag 10 december, 14.00u, opent wethouder Eveline van der Star de ‘Etalages van hoop’ in de Dr. Brabersstraat: kerststallen met een wens of teken van hoop van sociale instanties in Roosendaal voor alle voorbijgangers.

Tijdens de vieringen dit weekend zijn er twee collectes.
De eerste collecte is bestemd voor het werk binnen de parochie en het bisdom.
De tweede collecte is bestemd voor de Caritas.

Opgave intenties/aanmelden speciale vieringen:

St.-Joseph: tel: 0165-534667 - ma-vrij: 09.00-11.30 uur; 13.30-16.00 uur.
O.L.-Vrouw: tel: 0165-534645 - ma-vrij: 09.00-11.30 uur
H.M.-Hemelvaart: tel: 0165-365394 - woe: 09.30-11.00 uur.

LEZINGENDIENST 3 - 4 december 2022

Eerste lezing uit de profeet Jesaja (11,1-10)
In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaï, een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen. De geest van de Heer zal op hem rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en heldenmoed, de geest van liefde en vreze des Heren, en deze vreze des Heren zal hij uitstralen. Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn, geen uitspraak doen op grond van geruchten. De kleinen zal hij recht verschaffen, een eerlijk vonnis spreken over de geringste der aarde, maar de uitbuiter zal hij striemen met de gesel van zijn mond, en de boosdoener doden met de adem van zijn lippen. Gerechtigheid wordt de gordel om zijn heupen, onkreukbaarheid de band om zijn lenden. Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich neer naast het geitje, grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong, een kleuter kan ze weiden! Koe en berin hebben vriendschap gesloten, hun jongen liggen naast elkaar, en de leeuw vreet hooi met het rund. De zuigeling speelt bij het hol van de adder, en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang! Dan zondigt niemand meer, doet niemand meer kwaad op heel mijn heilige berg, maar zal de gehele aarde vervuld zijn met liefde tot God, zoals de zeebodem bedolven is onder het water. Op die dag zal de wortel van Isaï opgericht staan als banier voor de volken; alle naties zullen naar hem toestromen. En zijn troon zal luisterrijk zijn!

Antwoordpsalm (psalm 72)
Respons: rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot het einde der maanden

Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome (15, 4-9)
Broeders en zusters, alles wat eertijds werd opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven. God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verlenen u ook eensgezindheid in de geest van Christus Jezus, opdat gij één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Aanvaardt daarom elkander als leden van één gemeenschap, zoals ook Christus ons in zijn gemeenschap heeft opgenomen, ter ere Gods. Ik bedoel dit: ter wille van Gods trouw is Christus dienaar geweest van het Joodse volk, om de beloften aan de aartsvaders waar te maken; maar de heidenen moeten God verheerlijken om zijn erbarming, volgens het woord van de Schrift: "Daarom zal ik U loven onder de heidenen en uw naam met psalmen prijzen."

Acclamatie vóór het evangelie - Alleluja

Uit het heilig evangelie  van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs   (3, 1-12)

In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Judea: “Bekeert u, want het Rijk der hemelen is nabij. Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde, toen hij zei: Een stem van iemand die roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht”. Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn lenden. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek  naar hem uit en zij lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag komen om gedoopt te worden, sprak hij tot hen: “Adderengebroed, wie heeft u voorgespiegeld dat ge de dreigende toorn kunt ontvluchten? Brengt liever vruchten voort die passen bij bekering, en neemt niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt: Wij hebben Abraham tot vader! Waarachtig, ik zeg u, dat God de macht bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken! Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dus die geen goede vruchten draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen. Ik doop u met water, opdat ge zoudt bekeren. Maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik, en ik ben niet waardig Hem van zijn sandalen te ontdoen. Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur. De wan heeft Hij in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren: zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen, Maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur.

designed by PJM Rademakers