sint norbertus

Pastoraal Centrum Sint Norbertus
St. Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal
Tel: 0165- 534667 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Geopend maandag t/m vrijdag 09.00 – 11.30 uur en 13.30 - 16.00 uur

Mededelingenblad voor de Sint Norbertusparochie
Zondag 26 november 2023

Christus Koning van het heelal

ChristusKoning

Christus heeft geen andere handen dan mensenhanden om zijn werk hier op aarde te doen. Hij heeft geen andere voeten dan mensenvoeten om mensen op zijn weg te brengen. Hij heeft geen andere lippen dan mensenlippen om mensen van zijn geboorte, dood en opstanding te vertellen. Hij heeft geen andere hulp' dan onze hulp om mensen aan zijn zijde te brengen. Wij zijn de enige bijbel die de wereld nog leest. Wij zijn Gods laatste boodschap met woorden en daden geschreven.       

Mededelingen

Wij Willen Delen
Omdat de goede Sint de kinderen van onze deelnemende gezinnen graag wil verrassen op 5 december zullen we de voedselpakketten, voor 1 keer, uitdelen op de 1ste vrijdag van de maand, namelijk op 1 december zodat de pakjes op tijd kunnen worden bezorgd.

Stille Zaterdag
Op 2 december is er weer een Stille Zaterdag in het klooster van de O.L.- Vrouwekerk, Kade 23, van 10.00u - 16.30u: een tijd van stilte en meditatie geworteld in de christelijke bronnen, en ruimte om een contemplatieve levenshouding in te oefenen. Informatie en aanmelden (graag vóór woensdag 29 november): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tijdens de vieringen dit weekend is er een collecte. Volgend weekend is er een 2e collecte is voor de Caritas bestemd voor Jarige Job.

Opgave intenties/aanmelden speciale vieringen:
St.-Joseph: tel: 0165-534667; open ma.-vr., 09.00-11.30u; 13.30-16.00u.
O.L.-Vrouw: tel: 0165-534645; open ma.-vr., 09.00-11.30u.
H.M.-Hemelvaart: tel: 0165-365394; open wo., 09.30-11.00u.

LEZINGENDIENST 25 - 26 november 2023
CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL

Eerste lezing uit de Profeet Jesaja (34, 11-12. 15-17)
Zo spreekt God de Heer: ‘Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen. Zoals een herder omziet naar zijn kudde, en zich onder zijn schapen begeeft wanneer ze verstrooid zijn, zo zal Ik omzien naar mijn schapen en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn ten gevolge van mist en nevel. Ik zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten, - spreekt God de Heer -. Het vermiste schaap ga Ik zoeken, het verdwaalde breng Ik terug, het gewonde verbind Ik, het zieke geef Ik weer kracht en het gezonde en sterke blijf Ik verzorgen. Ik zal ze laten weiden zoals het behoort.
En gij, mijn schapen - zo spreekt God de Heer - : Ik zal recht doen aan het ene dier tegenover het andere, tegenover ram en bok’.

Antwoordpsalm (psalm 23)
Respons: De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort.

Tweede lezing uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte (15, 20 -26. 28)
Broeders en zusters,

Christus is opgestaan uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen, komt door een mens ook de opstanding van de doden. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen ook allen in Christus herleven.  Maar ieder in zijn eigen rangorde als eerste en voornaamste Christus, vervolgens bij zijn komst, zij die Christus toebehoren; daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen, na alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben onttroond. Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. En wanneer alles aan Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Degene, die het al aan Hem onderwierp. Dan zal God zijn alles in allen.

Acclamatie voor het evangelie – Alleluia

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs (25,31-46)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Wanneer de mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen vóór Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven?  En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben wij U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? En wanneer zagen wij U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken? De koning zal hun ten antwoord geven: Voorwaar Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor één dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij voor Mij gedaan. En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: Gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur, dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en gij hebt Mij niet gekleed. Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet komen bezoeken. Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd? Daarop zal Hij dan antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij niet voor één van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven’. 

Alpha cursus
Alpha is voor iedereen! Op 11 januari 2024 start een nieuwe Alpha. Heb je vragen over het leven of over het katholiek geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Elke Alpha begint met een maaltijd. Er zijn 10 donderdagavonden en één bijeenkomst op zaterdag 17 februari 2024. Kom vrijblijvend langs bij de informatieavond op donderdag 7 december van 19.30u- 21.00u in Eventum, Dr. Ir. Van Veenweg 8 , 4612PE Bergen op Zoom. Voor meer informatie kunt u terecht bij pastor Fredi Hagendoorn telefoon: 06-27420542 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Weekoverzicht

  • wo 29 nov. 12.00-14.00 uur 'Samen aan Tafel' Adventsmaaltijdin Residentie De Kroeven vanuit het seniorenpastoraat met voorganger pater James Arul SVD
  • za 2 dec. 20.00-12.00 uur inzameling spullen voor snuffelmarkt, kledinginzameling, boeken, dvd's en cd's voor snuffelmarkt in de Sint Josephkerk

vieringen 27 nov

designed by PJM Rademakers