Hieronder is in het kort de geldmiddelenstroom van de parochiële caritasinstelling Sint Norbertus over het jaar 2022 weergegeven

Inkomsten

Opbrengsten collectes €   4.404
Rente-opbrengsten €   2.625
Giften €   4.920
Totaal € 11.949

Uitgaven

Plaatselijke doelen:
Voedselbank €     1.497
Wij willen delen €     2.220
Diaconale groepen €        845
Seniorenpastoraat €        100
Zieken, ouderen, mantelzorg €        560
Parochiële activiteiten €        315
Regionale doelen: €        454
Internationale doelen:
Vastenaktie voor Oekraïne €        698
Hulp voor de derde wereld €        488
Overige doelen:
Raad voor de Diaconie
Bisdom Breda 
€     3.175
Bestuurskosten €        219
voorlichting / materiaal €          63
Bankkosten €        137
Toevoeging aan reserves €     1.178
Totaal €   11.949

Daarnaast is uit een apart fonds de volgende uitgave gedaan:

Hulp aan personen/gezinnen € 2.764

Langs deze weg wil het bestuur van onze caritasinstelling iedereen die op welke manier dan ook een financiële bijdrage heeft gegeven om het werk van caritas mogelijk te maken, hartelijk bedanken.

Zonder Uw steun is ons werk onmogelijk.    

designed by PJM Rademakers