‘Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God’.

Bestuur

Per 1 januari 2022 bestaat ons bestuur uit: mevrouw Wilma Verbraak en de heren Hans van Nispen, Geert Engelen, Frank de Bruijn en Frits Cox. Het bestuur beheert het Emmaus-fonds. Daarnaast is de heer Jos de Bruijn namens ons betrokken bij de uitgifte van extra artikelen, die samen met de Protestantse Gemeente Roosendaal (PGR) vier keer per jaar worden verstrekt aan cliënten van de voedselbank. Onze Caritas is werkzaam binnen de Sint Norbertusparochie van Roosendaal & Nispen.

De PCI van de Sint Norbertusparochie is een onderdeel van het bisdom Breda. De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke PCI-en en andere instellingen, die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de PCI van de Sint Norbertusparochie.

Taakverdeling bestuur en rooster van aftreden per 1 januari 2022

Naam: Functie: Aftreeddatum:
Hans van Nispen voorzitter 01-06-2024
Frits Cox secretaris 01-06-2024
Geert Engelen penningmeester  
Frank de Bruijn lid 01-06-2024
Wilma Verbraak lid** 01-06-2022
*uitstel verkregen van bisdom tot 01-06-2022
**tevens contactpersoon werkgroepen diaconie

Plaats binnen parochie

Een delegatie van het parochiebestuur wordt jaarlijks uitgenodigd voor afstemming en overleg met het bestuur van de PCI. Vanuit het pastoraal team woont de verantwoordelijke voor diaconie alle vergaderingen van Caritas bij. Sedert 1 september 2021 is dit pater Marc Lindeijer SJ.

Vergaderingen

Er zal minimaal vier keer per jaar worden vergaderd om lopende en nieuwe zaken te bespreken en/of te evalueren. In principe is er ook één keer per jaar een bijeenkomst met de Protestante Gemeente Roosendaal (PGR). Op een tweetal gebieden van armoedebestrijding wordt er samengewerkt met de PGR; te weten de voedselbank en twee collectes per jaar voor gezamenlijk gekozen goede doelen.

Collectes

Er wordt voor Caritas elf keer per jaar gecollecteerd, meestal in het eerste volle weekend van de maand. De collecte van juni is bestemd voor de diocesane diaconie van het bisdom Breda. Daarnaast stemmen we ieder jaar opnieuw twee collectes af met de PGR voor gezamenlijk gekozen goede doelen.

Doelstelling Caritas

Onze PCI richt zich op het ondersteunen van de minst bedeelden in de samenleving, zowel op het lenigen van individuele financiële noden en behoeften als ook op het dienstwerk in algemene zin aan mensen die in
nood verkeren.

Caritas 2.0 en uit te voeren meerjarenbeleid

Mede door de sluiting van kerken en de veranderende samenleving, hebben we het initiatief genomen om ons te herbezinnen op de doelstelling en uitvoeringsvorm van Caritas in onze gemeenschappen. We hopen met ons project “Caritas 2.0” nieuw elan en nieuwe impulsen daaraan te kunnen geven.

Vier vragen stonden centraal:
- waarom Caritas en is het nog wel nodig?
- wie willen we helpen als Caritas?
- hoe geven we Caritas vorm?
- hoe informeren we de parochianen over Caritas?

We kwamen tot de conclusie dat ondanks een modern gemeentelijk vangnet voor minima en armoedebestrijding er helaas toch een Caritas nodig blijft. Drie doelgroepen kwamen tijdens brainstormsessies bovendrijven; één doelgroep hadden we traditioneel reeds in beeld, maar daarnaast willen we gaan focussen op twee nieuwe doelgroepen.

Noodhulp blijft een hoofdtaak voor Caritas (niet alleen katholieken). Ook een succesvol project als ‘wij willen delen’ omvat deze groep. Daarnaast willen we (als parochie) proberen jongeren (bv. kinderen voor kinderen) te betrekken bij hulp aan armere leeftijdsgenoten. En tot slot zouden we graag aandacht willen genereren voor eenzaamheid bij ouderen als ‘nieuwere’ vorm van armoede (bv. maaltijden of ontmoetingen organiseren). Jongeren en ouderen zijn dus onze nieuwe doelgroepen.

Met bovenstaande willen we Caritas meer in de kijker zetten. Hoe willen we een en ander gaan doen?

  • Ten eerste aansluiten bij reeds bestaande goede initiatieven binnen en buiten de parochie en deze met hulp van Caritas uitbouwen. Dit willen we in 2022 gaan onderzoeken.
  • Ten tweede willen we nieuwe initiatieven ondersteunen die gericht zijn op de genoemde doelgroepen. Ook dit moet in 2022 vorm krijgen.

Graag wil Caritas - bij gebleken levensvatbaarheid - beide richtingen faciliteren met geld en/of aandacht. We zijn ons als Caritas ervan bewust dat concreet vervolg geven aan het project Caritas 2.0 staat of valt met vrijwilligers als kartrekkers!

Bekendheid Caritas

We blijven naar extra wegen zoeken om de bekendheid van Caritas te vergroten. Wat we nu reeds doen, is over het algemeen wel bekend bij onze parochianen, omdat we dit al vele jaren doen. We hebben als Caritas een plaats op de website van de parochie. Dit geldt ook voor het parochieblad. Echter, de nieuwe richting die we willen inslaan met nieuwe doelgroepen en hierop afgestemde projecten, zal extra communicatie vergen. We kunnen dit pas op z’n vroegst in 2023 gaan vormgeven als we weten wat 2022 aan concrete invulling van projecten heeft opgeleverd.

Besteding van gelden

Wat we reeds doen:    
- traditionele noodhulp ± € 6000,-- per jaar
- wij willen delen (voor zo’n 25 à 30 gezinnen) ± € 2000,-- per jaar
- extra hulp aan voedselbank (met PGR)  ± € 1500,-- per jaar
- rozenactie op zondag van de diaconie ± €   250,-- per jaar
- mede mogelijk maken mantelzorgdag  ± €   250,-- per jaar

Het belangrijkste doel van Caritas blijft het geven van noodzakelijke financiële hulp aan schrijnende gevallen. De werkgroep “WIJ WILLEN DELEN” is een onderdeel van onze Caritas. Hierbij kunnen we gezinnen, die het financieel niet gemakkelijk hebben, maandelijks een voedselpakket aanbieden. Ook andere diaconale werkgroepen in onze parochie kunnen blijven rekenen op onze bijdrage voor te houden activiteiten. De begroting geeft de laatste jaren een negatief saldo aan; dit kan echter nog opgevangen worden uit de opgebouwde reserves bij Caritas. Het beknopte financieel verslag zal elk jaar in het parochieblad en op de website worden gepubliceerd.

Diaconaal beraad

Vanuit Caritas zullen de bijeenkomsten van het parochieel diaconaal beraad worden bezocht om op deze manier op de hoogte te blijven van het diaconale werk binnen de parochie. Er zal intensief worden gewerkt aan de bekendheid van zowel de diaconie als de Caritas. De folder “Een warm diaconaal hart” die tijdens de dag voor de diaconie werd verspreid, is daarvoor een goed hulpmiddel.

Diversen

Bestuursleden van Caritas onderhouden nauwe contacten met Sant’Egidio om op deze manier op te hoogte te blijven van elkaars activiteiten. Ook zullen bestuursleden aanwezig zijn bij bijeenkomsten van het bisdom en andere bijeenkomsten die in het kader van caritas/diaconie en armoedebestrijding relevant zijn. De banden met overige diaconale werkgroepen in de parochie zullen worden geïntensiveerd.

Bestuurlijk overeengekomen oktober 2021
R.K. Parochiële Caritasinstelling Sint Norbertus
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
RSIN/Fiscaal nummer 824098250
KvK-nummer 74903128

Caritas logo bisdom Breda

designed by PJM Rademakers