1 Taken en werkwijze

1.1 De parochiekerncommissie organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur beschikbaar stelt om in de betreffende parochiekern activiteiten te doen plaatsvinden. Het betreft hierbij met name:

   1. Het aansturen, coördineren van en het toezicht houden op degenen die belast zijn met: het openstellen van de (kerk)gebouwen voor geplande activiteiten, de ontvangst van personen en groepen en het ordelijk gebruik van de (kerk) gebouwen (kosters, beheerders, receptiemedewerkers), het zorg dragen voor het schoonhouden en het klein onderhoud van de (kerk) gebouwen,het incasseren en administreren van gelden die in de parochiekern binnen komen (collectes, misintenties, kaarsengeld, e.d.), hulp aan het parochiebestuur bij ledenadministratie en geldwerving, het transport van goederen tussen de parochiekernen en/of een centraal parochieadres.
   2. Het zorg dragen voor de aanschaf van materialen en middelen voor de pastorale activiteiten op de locatie en het klein onderhoud van de (kerk) gebouwen, indien daar niet op parochieel niveau in voorzien is.
   3. Het signaleren van mankementen en gebreken aan de gebouwen en hierover rapporteren en adviseren aan het parochiebestuur.
   4. Gevraagd en ongevraagd adviseren van het parochiebestuur inzake (groot) onderhoud van de (kerk)gebouwen.
   5. Namens het parochiebestuur erop toezien dat onderhoudswerkzaamheden door derden volgens afspraak verlopen en hierover rapporteren aan het parochiebestuur.

1.2 De parochiekerncommissie draagt zorg voor de facilitaire ondersteuning van het vrijwilligerskader, werkgroepen en commissies die bij de parochiekern betrokken zijn, binnen de kaders van het vrijwilligersbeleid zoals dat door het parochiebestuur gehanteerd wordt. Daarbij gaat het ook om:

   1. zorg dragen voor een goed werkklimaat en onderlinge communicatie in de eigen parochiekern;
   2. zorg dragen voor de continuïteit van de organisatie door de aanwezigheid van voldoende vrijwilligers;
   3. het organiseren van werkzaamheden van vrijwilligers op diverse terreinen in de parochiekern, zoals: noodzakelijke plaatselijke administratie, beheer en onderhoud van gebouwen, tuinen, terreinen en begraafplaatsen;
   4. het scheppen van voorwaarden voor specifieke activiteiten van de parochiekern (bijvoorbeeld het patroonsfeest van de eigen kerk).

1.3 Voor het uitoefenen van haar taken komt de parochiekerncommissie minimaal tien keer per jaar in vergadering bijeen.

   1. De voorzitter en/of de secretaris roept de vergadering bijeen en draagt zorg voor een agenda. De leden dienen deze agenda minimaal twee dagen voor de vergadering in hun bezit te hebben. Desgewenst kan een lid van het parochiebestuur een vergadering van de parochiekerncommissie bijwonen.
   2. De secretaris draagt zorg voor een verslaglegging van de vergadering.
   3. De secretaris draagt zorg voor de archivering van verslagen en bijbehorende stukken en verzorgt de informatieoverdracht richting parochiebestuur.
   4. Het parochiebestuur heeft recht op inzage in de verslagen en bijbehorende stukken.
   5. Besluiten binnen de eigen competentie zijn geldig wanneer minimaal drie leden van de parochiekerncommissie instemmen met een voorstel.
   6. Geschillen en conflicten worden ter beoordeling aan het parochiebestuur voorgelegd, die vervolgens een bindende uitspraak doet, dan wel oplossingen aandraagt om een conflict in der minne te schikken.

1.4 Jaarlijks evalueert de parochiekerncommissie haar functioneren, in het bijzijn van een afvaardiging van het parochiebestuur, waaronder de pastoor als de voorzitter van het parochiebestuur.

1.5 Minimaal een keer per jaar is er een overleg tussen een afvaardiging van het parochiebestuur, waaronder de pastoor, en de voorzitters van de parochiekerncommissies.

1.6 De parochiekerncommissie verricht haar taken in nauw overleg en in afstemming met het pastoraal team.

2 Budget

2.1 Jaarlijks stelt het parochiebestuur per parochiekern een budget vast dat ter beschikking wordt gesteld aan de parochiekerncommissie.

2.2 Om over dit budget te kunnen beschikken, dient de parochiekerncommissie in de maand oktober een begroting in bij het parochiebestuur.

2.3 Deze begroting behoeft goedkeuring van het parochiebestuur en wordt opgenomen in de totale begroting van de parochie.

2.4 Op grond van de goedgekeurde begroting wordt het budget bij wijze van voorschot ter beschikking gesteld aan de parochiekerncommissie.

2.5 Het budget wordt beheerd door de kasbeheerder van de parochiekerncommissie, die een administratie ter zake bijhoudt. Eens per kwartaal rapporteert de kasbeheerder aan de overige leden van de parochiekerncommissie over de inkomsten en uitgaven.

2.6 De parochiekerncommissie kan geen uitgaven doen die niet op de begroting staan. In voorkomende gevallen dient de parochiekerncommissie een verzoek in bij het parochiebestuur.

3 Rekening en verantwoording

3.1 Jaarlijks in de maand februari legt de parochiekerncommissie rekening en verantwoording af aan het parochiebestuur.

3.2 De goedgekeurde rekening en verantwoording van de parochiekerncommissie wordt opgenomen in de jaarrekening van de parochie, zoals die vóór 1 mei aan de bisschop dient te worden gezonden.

4 Slotbepalingen

4.1 Dit reglement voor de parochiekerncommissie wordt geacht niet in strijd te zijn met het Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie.

4.2 Dit reglement is voor alle parochiekerncommissies binnen één parochie gelijkluidend.

4.3 Het parochiebestuur is bevoegd om aanvullingen dan wel wijzigingen op dit huishoudelijk reglement te maken.

4.4 Ter kennisgeving wordt een afschrift van dit reglement met eventuele aanvulling en wijziging aan de bisschop van Breda gestuurd. Dit reglement is van toepassing voor de parochiekerncommissies in de parochie Sint Norbertus te Roosendaal.

Voor de volgende parochiekernen is door het parochiebestuur een parochiekerncommissie benoemd:
1. Parochiekern De Ark
2. Parochiekern Emmaüs
3. Parochiekern Onze Lieve Vrouwe

Vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur.

Terug naar vorig document

designed by PJM Rademakers