Afgelopen zomer is door pastoraal team en parochiebestuur gezamenlijk gekozen voor een andere parochiestructuur waarbij niet meer gedacht en gewerkt wordt vanuit parochiekernen, maar vanuit de inhoud van de taken die er allemaal te vervullen zijn. Zeven pijlers zijn daarin leidend: liturgie, catechese, diaconie, communicatie, gebouwen, administratie en financiën.

Beoogd wordt, dat er per pijler steeds meer samenwerking groeit tussen werkgroepen van de verschillende kerkplekken en wijken die met dezelfde soort taken bezig zijn. Concreet heeft deze keuze ertoe geleid, dat per 1 november 2019 alle parochiekerncommissies zijn opgeheven.
Om meer zicht op en voeling te houden met de diverse kerkplekken en wijken, heeft het pastoraal team recent gekozen voor een grotere presentie op de verschillende kerkplekken. Nieuw is dat zij nu ook op elke kerkplek één contactpersoon heeft ingesteld met wie er wekelijks een kort overleg is over allerlei lopende zaken ter plekke. Deze persoon vormt ook het aanspreekpunt voor vrijwilligers en parochianen bij de dagelijkse gang van zaken op die specifieke kerkplek.

Voor de Onze Lieve Vrouwe is dit mevrouw Annika van den Heuvel.
Voor de Sint Joseph mevrouw Corrie van As
Voor Maria Hemelvaart te Nispen is dit mevrouw Elly de Regt.

Wij hopen dat er op deze wijze een goed onderling samenspel ontstaat.
Het pastorale team

designed by PJM Rademakers