Gebed tot God die ons roept

In den beginne, God, hebt Gij gesproken,
en in uw Woord werd de wereld geschapen,
en Gij zag dat het goed was.

Later hebt Gij tot Abraham gesproken,
die vader werd van allen die in U geloven
omdat hij zich heeft toevertrouwd aan uw Woord.

En Gij hebt Mozes toegeroepen,en openbaarde alles in uw heilige Naam:
‘Ik zal er zijn voor u.’Wijding-in-Moeder-Gods

Ook Samuel hebt Gij geroepen.
Hij bad, geholpen door uw priester Eli:
‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert.’

Uw engel zocht Maria op.
Hij sprak tot haar: ‘Verheug u, begenadigde.’
En zij antwoordde: ‘Mij geschiede naar uw Woord.’

In Jezus zijt Gij zelf tot menselijk Woord geworden,
in Hem spreekt Gij U uit ten einde toe, voor ons.
En Jezus sprak: ‘Kom mee, en je zult het zien.’

Roep mensen samen tot uw Kerk, Heer,
roep man en vrouw tot elkaar,
roep allen tot een dienst in uw rijk.

En roep daartoe ook mensen die sprekend op U gelijken
in het ambt van priester en diaken, in het godgewijde leven.
Ja, wij bidden U met aandrang, Heer,
uw volk heeft herders, dienaars en profeten nodig.

God, onze Heer, roep ons tot U,
vandaag en alle dagen,
en tot in eeuwigheid. Amen.

Publicatie roepingenpastoraal Vlaanderen

designed by PJM Rademakers