Inmiddels is de jaarrekening 2022 goedgekeurd door de kascontrolecommissie. Een goed moment om u als parochianen te informeren over de belangrijkste verschillen ten opzichte van 2021.

 Jaarrekening 2022

TOELICHTING OP JAARREKENING 2022

Baten

  • In 2022 hebben we € 25.074 meer ontvangen aan bijdragen van onze parochianen. Dit komt mede door opheffing van de corona-maatregelen eind maart vorig jaar, waardoor normaal kerkbezoek weer mogelijk werd. Daarnaast nam ook de parochiebijdrage (Aktie Kerkbalans) toe met € 7.676.
  • Vorig jaar was een uitzonderlijk slecht jaar voor onze effectenportefeuille.
  • Er werd € 237.306 minder resultaat geboekt uit dividend, rente en koerswinst.

Lasten

  • De personeels- en huisvestingskosten van onze pastorale krachten lagen vorig jaar € 51.661 lager;
  • De kostenstijging bij kerkelijke en overige gebouwen werd in 2022 voor € 19.336 veroorzaakt door de stijgende energieprijzen in de tweede helft van het jaar. En voor € 13.524 door verkoop- en ontruimingskosten van de eind vorig jaar verkochte Sint Franciscuskerk en Moeder Godskerk.
  • Het in het boekjaar 2022 ontstane negatieve resultaat van € 72.733, wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen van onze parochie.

Toekomstige lastenverlichting

Van onze totale lasten bestaat 40% uit kosten voor kerken en overige gebouwen. Door toenemend onderhoud en stijgende energiekosten zal dit percentage verder stijgen. Dit kunnen we niet langer verantwoorden. Daarom wordt in overleg met het bisdom gewerkt aan de herontwikkeling en/of herbestemming van onze drie kerken. De bedoeling is dat er kleinere ruimten voor liturgie ontstaan. Dit proces gaat enkele jaren in beslag nemen. Hiermee worden onze toekomstige gebouwenkosten echter flink verlaagd, waardoor de financiële positie van onze parochie straks verbetert.

 

designed by PJM Rademakers