Secretariaat Sint Norbertus en St Josephkerk periode 25 juli t/m 3 september geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 11.30 uur.

Secretariaat O.L.Vrouwekerk  periode 23 juli t/m 4 september alleen geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 11.30 uur.

Secretariaat H.M.Hemelvaart heeft in deze periode de normale openingstijden, woensdag
 09.30 - 11.00 uur

Afgelopen zomer is door pastoraal team en parochiebestuur gezamenlijk gekozen voor een andere parochiestructuur waarbij niet meer gedacht en gewerkt wordt vanuit parochiekernen, maar vanuit de inhoud van de taken die er allemaal te vervullen zijn. Zeven pijlers zijn daarin leidend: liturgie, catechese, diaconie, communicatie, gebouwen, administratie en financiën.

De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal is in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, verplicht aan gebruikers van deze website mee te delen dat wij cookies gebruiken en wat wij met de verzamelde gegevens doen.

Daarnaast heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland regels opgesteld over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies. Deze regels zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies. klik hier

De webmaster is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die via het gebruik van deze website worden verzameld, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

RK Sint-Norbertusparochie
Sint Josephstraat 2
4702 CW Roosendaal
0165 – 53 46 67

De webmaster is de door het bestuur van RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal benoemde beheerder, voor wat betreft de gegevens, die via het gebruik van deze website worden verzameld. Hij/zij is te bereiken via webmaster(a)sint-norbertusparochie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal verwerkt persoonsgegevens door het gebruik van deze website. De volgende gegevens worden verwerkt:
   - IP-adres
   - locatiegegevens
   - gegevens over de activiteiten op onze website
   - internetbrowser en apparaat type
met deze (persoons)gegevens worden bezoekersaantallen geregistreerd en het gedrag op de website geanalyseerd om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van "producten en diensten" af te stemmen op voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal bewaart persoonsgegevens, die via het gebruik van deze website worden verzameld, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal verstrekt geen persoonsgegevens, die via het gebruik van deze website worden verzameld, aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

De website van de RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de bezoeker. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Het opslaan van cookies kan voorkomen worden door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Bezoekers hebben het recht om eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.
Daarnaast hebben ze het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal en hebben het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat men bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens, die wij van betrokkene hebben geregistreerd, in een computerbestand naar betrokken of een ander, door betrokkene genoemde organisatie, te sturen.
Het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar webmaster(a)sint-norbertusparochie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door betrokkene is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek . De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal wil er tevens op wijzen dat men de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De RK Sint-Norbertusparochie Roosendaal neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als het idee bestaat dat persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via webmaster(a)sint-norbertusparochie.nl

* vervang (a) door @
dit is een anti-spam maatregel

Cookies in uw browser uitschakelen

Internet Explorer
   - Kies in het menu voor de optie 'Extra' (of 'Tools')
   - Vervolgens de optie 'Internet Opties' ('Internet Options')
   - Klik op het tabblad 'Privacy'
   - De instelling waarmee de meeste sites werken is Medium
   - Onder de knop Advanced kunt u de gedetailleerd opties zelf opgeven
Firefox
   - Kies in het menu voor de optie Extra (of Tools)
   - Daarna Opties (Options)
   - Klik op het tabblad Privacy
   - Onder de optie 'Geschiedenis' heeft u 3 mogelijkheden:
     1 'Geschiedenis onthouden'
         Cookies worden opgeslagen
     2 'Nooit geschiedenis onthouden'
        er worden geen cookies geaccepteerd
     3 'Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis'
        hier kunt u 'Cookies van websites accepteren' aan- of uitzetten
Chrome
   - Klik op het gereedschap icoon
   - Kies voor Opties
   - Kies op het tabblad Geavanceerde opties voor Instellingen voor Inhoud
   - Maak uw keuze bij 'Cookies"
Safari (Mac)
   - Kies de optie 'Safari'in het menu
   - Kies de optie 'Voorkeuren'
   - Kies het tabblad 'Beveiliging'
   - Onder 'Accepteer Cookies' kunt u ze aan- of uitzetten

Privacy nog beter beschermen?

Wilt u uw privacy echt goed beschermen?
Zet Cookies en Javascript in uw browser uit, en werk vanachter een proxy.
Lees dan alle voorwaarden van websites zorgvuldig.

Het pastoraat in de parochie wordt verzorgd door het pastoraal team. De leden daarvan zijn benoemd door de bisschop van Breda.

 • Pastoor pater Marc Lindeijer SJ leidt het pastoraal team en is tevens voorzitter van het parochiebestuur. Hij heeft een halftijds benoeming, die hij combineert met zijn ambt als vicaris-generaal van het bisdom Breda en staflid van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. In de parochie houdt hij vooral bezig met bestuur, communicatie en liturgie; hij is eerst aanspreekbare voor de sacramenten van het doopsel en het huwelijk.
 • Kapelaan pater Antony Varghese SVD, geboren in India, is voltijds in dienst van de parochie. Naast de vieringen in het weekend en door de week is hij actief in de diaconie en in het seniorenpastoraat; hij is eerst aanspreekbare voor uitvaarten in de parochie.
 • Kapelaan pater Igo Renjaan SVD, afkomstig uit Indonesië, heeft voorlopig een halftijdse benoeming, naast zijn pastorale stage in de H.-Maria-Magdalenaparochie in Breda. In onze parochie richt hij zich op jeugd en jongeren, naast de doordeweekse en zaterdagse vieringen.
 • Emeritus pater Bert Wooning SVD is toegevoegd lid van het pastorale team zolang de stage van pater Igo duurt. Hij assisteert in de vieringen door de week en in het weekend en coacht zijn medebroeders met name bij de bediening van de sacramenten.
 • Teamassistente Petra de Bruijn verleent secretariële steun aan het pastorale team. Zij verzorgt o.a. het wekelijkse mededelingenblad en de maandelijkse liturgische roosters.
 
Pastoor Marc Lindeijer SJ pater Antony Varghese
pater Marc Lindeijer S.J. 
pastoor
pater Antony Varghese
kapelaan
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
tel. 0165-53 46 67 tel. 0165-53 46 67
E. Marc Lindeijer E. Antony Varghese
 
 pater Igo Renjaan Petra de Bruijn
pater Igo Renjaan
kapelaan
Petra de Bruijn
Team assistente
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
St. Josephsstraat 2
4702 CW Roosendaal
tel. 0165-53 46 67 tel. 0165-53 46 67
E. Igo Renjaan  Teamassistente

Parochiebestuur Sint Norbertusparochie

Het parochiebestuur heeft zorg en verantwoordelijkheid voor het beleid en beheer van de parochie. Zorg en beleid voor financiën, gebouwen,  coördinatie van de inzet van vrijwilligers, werkgeverszorg voor de beroepskrachten, interne en externe communicatie en vertegenwoordiging van de parochie naar anderen horen tot de taken van het parochiebestuur. Het bestuur is de eerste gesprekspartner voor het pastoraal team als het gaat om het pastoraal beleid.

De voorzitter van het parochiebestuur is de door de bisschop benoemde pastoor. Ook de andere leden van het bestuur zijn door de bisschop benoemd. Het parochiebestuur van de Sint Norbertusparochie is als volgt samengesteld: 

Pastoor Marc Lindeijer   Foto KeesMaas
pater Marc Lindeijer SJ 
Pastoor, voorzitter
mail Marc Lindeijer SJPastoor Marc Lindeijer
  Kees Maas
Vicevoorzitter 
mail Vicevoorzitter
Hans Steinebach   vacature
Hans Steinebach
Secretaris
mail Secretaris
 
Penningmeester
mail Penningmeester

vacature

 

vacature


Gebouwen
mail Gebouwen
 
Personeelszaken & Vrijwilligers
mail Vrijwilligers 
vacature  

 


Communicatie
mail Communicatie 
 
 Albert Kuipers    Ria Goosens
Albert Kuipers
Parochie Ontwikkeling
mail Ontwikkeling
 

Ria Goossens-Rovers
Notulist
parochiebestuur

 

Het parochiebestuur heeft een aantal benoemd waaraan het een deel van haar taken heeft gedelegeerd. Zo wordt er voor elke parochiekern een parochiekerncommissie gevormd, die namens het parochiebestuur beheerstaken uitvoert in de parochiekern. Ook zijn er een financiële commissie gevormd, een commissie gebouwen en een commissie communicatie.

1 Taken en werkwijze

1.1 De parochiekerncommissie organiseert, beheert en onderhoudt de gebouwen en middelen die het parochiebestuur beschikbaar stelt om in de betreffende parochiekern activiteiten te doen plaatsvinden. Het betreft hierbij met name:

   1. Het aansturen, coördineren van en het toezicht houden op degenen die belast zijn met: het openstellen van de (kerk)gebouwen voor geplande activiteiten, de ontvangst van personen en groepen en het ordelijk gebruik van de (kerk) gebouwen (kosters, beheerders, receptiemedewerkers), het zorg dragen voor het schoonhouden en het klein onderhoud van de (kerk) gebouwen,het incasseren en administreren van gelden die in de parochiekern binnen komen (collectes, misintenties, kaarsengeld, e.d.), hulp aan het parochiebestuur bij ledenadministratie en geldwerving, het transport van goederen tussen de parochiekernen en/of een centraal parochieadres.
   2. Het zorg dragen voor de aanschaf van materialen en middelen voor de pastorale activiteiten op de locatie en het klein onderhoud van de (kerk) gebouwen, indien daar niet op parochieel niveau in voorzien is.
   3. Het signaleren van mankementen en gebreken aan de gebouwen en hierover rapporteren en adviseren aan het parochiebestuur.
   4. Gevraagd en ongevraagd adviseren van het parochiebestuur inzake (groot) onderhoud van de (kerk)gebouwen.
   5. Namens het parochiebestuur erop toezien dat onderhoudswerkzaamheden door derden volgens afspraak verlopen en hierover rapporteren aan het parochiebestuur.

1.2 De parochiekerncommissie draagt zorg voor de facilitaire ondersteuning van het vrijwilligerskader, werkgroepen en commissies die bij de parochiekern betrokken zijn, binnen de kaders van het vrijwilligersbeleid zoals dat door het parochiebestuur gehanteerd wordt. Daarbij gaat het ook om:

   1. zorg dragen voor een goed werkklimaat en onderlinge communicatie in de eigen parochiekern;
   2. zorg dragen voor de continuïteit van de organisatie door de aanwezigheid van voldoende vrijwilligers;
   3. het organiseren van werkzaamheden van vrijwilligers op diverse terreinen in de parochiekern, zoals: noodzakelijke plaatselijke administratie, beheer en onderhoud van gebouwen, tuinen, terreinen en begraafplaatsen;
   4. het scheppen van voorwaarden voor specifieke activiteiten van de parochiekern (bijvoorbeeld het patroonsfeest van de eigen kerk).

1.3 Voor het uitoefenen van haar taken komt de parochiekerncommissie minimaal tien keer per jaar in vergadering bijeen.

   1. De voorzitter en/of de secretaris roept de vergadering bijeen en draagt zorg voor een agenda. De leden dienen deze agenda minimaal twee dagen voor de vergadering in hun bezit te hebben. Desgewenst kan een lid van het parochiebestuur een vergadering van de parochiekerncommissie bijwonen.
   2. De secretaris draagt zorg voor een verslaglegging van de vergadering.
   3. De secretaris draagt zorg voor de archivering van verslagen en bijbehorende stukken en verzorgt de informatieoverdracht richting parochiebestuur.
   4. Het parochiebestuur heeft recht op inzage in de verslagen en bijbehorende stukken.
   5. Besluiten binnen de eigen competentie zijn geldig wanneer minimaal drie leden van de parochiekerncommissie instemmen met een voorstel.
   6. Geschillen en conflicten worden ter beoordeling aan het parochiebestuur voorgelegd, die vervolgens een bindende uitspraak doet, dan wel oplossingen aandraagt om een conflict in der minne te schikken.

1.4 Jaarlijks evalueert de parochiekerncommissie haar functioneren, in het bijzijn van een afvaardiging van het parochiebestuur, waaronder de pastoor als de voorzitter van het parochiebestuur.

1.5 Minimaal een keer per jaar is er een overleg tussen een afvaardiging van het parochiebestuur, waaronder de pastoor, en de voorzitters van de parochiekerncommissies.

1.6 De parochiekerncommissie verricht haar taken in nauw overleg en in afstemming met het pastoraal team.

2 Budget

2.1 Jaarlijks stelt het parochiebestuur per parochiekern een budget vast dat ter beschikking wordt gesteld aan de parochiekerncommissie.

2.2 Om over dit budget te kunnen beschikken, dient de parochiekerncommissie in de maand oktober een begroting in bij het parochiebestuur.

2.3 Deze begroting behoeft goedkeuring van het parochiebestuur en wordt opgenomen in de totale begroting van de parochie.

2.4 Op grond van de goedgekeurde begroting wordt het budget bij wijze van voorschot ter beschikking gesteld aan de parochiekerncommissie.

2.5 Het budget wordt beheerd door de kasbeheerder van de parochiekerncommissie, die een administratie ter zake bijhoudt. Eens per kwartaal rapporteert de kasbeheerder aan de overige leden van de parochiekerncommissie over de inkomsten en uitgaven.

2.6 De parochiekerncommissie kan geen uitgaven doen die niet op de begroting staan. In voorkomende gevallen dient de parochiekerncommissie een verzoek in bij het parochiebestuur.

3 Rekening en verantwoording

3.1 Jaarlijks in de maand februari legt de parochiekerncommissie rekening en verantwoording af aan het parochiebestuur.

3.2 De goedgekeurde rekening en verantwoording van de parochiekerncommissie wordt opgenomen in de jaarrekening van de parochie, zoals die vóór 1 mei aan de bisschop dient te worden gezonden.

4 Slotbepalingen

4.1 Dit reglement voor de parochiekerncommissie wordt geacht niet in strijd te zijn met het Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie.

4.2 Dit reglement is voor alle parochiekerncommissies binnen één parochie gelijkluidend.

4.3 Het parochiebestuur is bevoegd om aanvullingen dan wel wijzigingen op dit huishoudelijk reglement te maken.

4.4 Ter kennisgeving wordt een afschrift van dit reglement met eventuele aanvulling en wijziging aan de bisschop van Breda gestuurd. Dit reglement is van toepassing voor de parochiekerncommissies in de parochie Sint Norbertus te Roosendaal.

Voor de volgende parochiekernen is door het parochiebestuur een parochiekerncommissie benoemd:
1. Parochiekern De Ark
2. Parochiekern Emmaüs
3. Parochiekern Onze Lieve Vrouwe

Vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur.

Terug naar vorig document

In 2015 hebben het pastoraal team en het parochiebestuur, met instemming van bisschop Liesen, een parochieraad opgericht. De parochieraad adviseert het pastoraal team over het pastoraal beleid, en evalueert met het team het pastoraal functioneren van de parochie.

De leden van de parochieraad zijn gekozen uit de verschillende parochiekernen, en zijn betrokken bij allerlei aspecten van het parochiewerk. Met deze samenstelling kan de parochieraad een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw van de éne Sint Norbertusparochie.

De leden van het pastoraal team zijn, net als de vicevoorzitter van het parochiebestuur, ook lid van de parochieraad (op basis van hun functie). De pastoor is de voorzitter van de parochieraad.

De parochieraad vergadert drie keer per jaar.

designed by PJM Rademakers