In het najaar van 2017 is het pastoraal plan van de parochie besproken in de parochieraad en in een gezamenlijke vergadering van team en bestuur vastgesteld. Het plan wordt een paragraaf in het nieuwe parochieplan dat de parochie aan de bisschop ter goedkeuring zal voorleggen. Het gebouwenbeleid wordt daarin een belangrijke andere paragraaf, naast paragrafen over personeelsbeleid, financieel beleid, bestuurlijke organisatie en communicatief beleid. 

De pastorale paragraaf heeft al een hele geschiedenis. Het team begon er mee in 2015 en besprak eerste concepten met het bestuur en met de parochieraad in 2016. Daarna kregen we in 2017 een nieuwe pastoor en een nieuw teamlid, die we ook wilden laten meedenken over het pastoraal plan.

Het plan bevat de uitgangspunten voor het pastoraal beleid in de parochie. Als zodanig reikt het bouwstenen aan voor het gebouwenbeleid. De ruimtes die we nodig hebben om te kerken en te werken in de parochie worden immers deels bepaald door het programma dat we aanbieden. Maar het werkt ook andersom. Zodra er duidelijkheid is over één kerk in Roosendaal-stad, kleurt dat de werking van het pastoraal beleid, en krijgt de ontwikkeling van de éne parochie, zeker in het stedelijk gebied, nog een extra impuls.

De parochieraad suggereerde om de pastorale paragraaf samen te vatten en breder te verspreiden. We komen daar in dit artikel aan tegemoet. Wie geïnteresseerd is in de hele tekst van de paragraaf kan die opvragen via onze teamassistent (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) .

We leven in een samenleving waarin veel in beweging is, dat raakt ook de Kerk. Van een kerk van ‘grote aantallen’ ontwikkelen we in snel tempo naar een kerk van ‘kleinere aantallen’(dopelingen, communicanten, kerkgangers etc.). Meer dan op kwantiteit richten we ons op de kwaliteit van het geloofsleven. We willen het geloof beleven, doorgeven en uitdragen – ook in zorg voor elkaar. Bepalend daarbij is de band met Jezus, de Levende, die ons uitnodigt te leven in verbondenheid met Hem en met elkaar. Ook daarom zal de Sint Norbertusparochie zich steeds meer ontwikkelen als de éne gemeenschap van rooms-katholieke gelovigen in Roosendaal en Nispen.

Als gelovigen zijn we (voorgangers en kerkgangers) leerling van Jezus. ‘Leren geloven en het geloof leren’ is een belangrijk motto voor ons. Schrift en Traditie zijn daarbij van belang, maar ook ervaringen en vragen vanuit de samenleving. Naast ‘leren’ en ‘geloven’ is ‘ontmoeten’ belangrijk: zowel de ontmoeting met elkaar (mensen binnen en buiten de kerk) als de ontmoeting met God. In het breken van het Brood – in de Eucharistie – beleven we die ontmoeting indringend.

‘Leren geloven’ en ‘het geloof leren’ gebeurt gericht in catechese en geloofsverdieping. Veel catechese vindt plaats in de voorbereiding op doop, communie en vormsel. Om kinderen en ouders te stimuleren tot deelname aan de viering van de zondag krijgt de voorbereiding op communie en vormsel vaak ook op zondag - voorafgaand aan de viering - plaats. Het team zal ook aandacht geven aan individueel contact (huisbezoek) met de jonge gezinnen. Naast deze catechese is er een breed aanbod aan geloofsverdieping, deels via Spirit, en deels in samenwerking met de Protestantse Gemeente.

Onze liturgie vieren we in verbondenheid met de parochiekern en de hele parochie, en in verbondenheid met de bisschop en de wereldkerk. We vieren in de context van onze cultuur en tijd, aansluitend bij vragen en vreugden van mensen – dichtbij en verder weg.
We bevorderen actieve deelname aan de liturgie, onder andere via onze periodeboekjes. We zijn blij met het gevarieerd aanbod van koren. De bisschop vraagt ons om één kerk aan te wijzen als de parochiekerk, waar de liturgie in haar volheid wordt gevierd, en waar het Paastriduum wordt gevierd. Een gewijde kerk is een bijzondere ruimte, ‘waar God woont’. We realiseren ons dat dit om een zorgvuldig en eerbiedig gebruik van de ruimte vraagt.
Naast catechese en liturgie is diaconie een wezenlijke opdracht voor de Kerk. Diaconie omvat alle manieren waarop christenen opkomen voor mensen in nood. De parochie kent een veelvormig diaconaal programma, met onder andere het werk van de Caritas Sint Norbertusparochie, huisbezoek, rouwverwerking, de Franciscusdag en seniorenpastoraat. De activiteiten op dit gebied willen we in stand houden en versterken. Met de gemeenschap van Sant’Egidio Roosendaal is er bijzondere samenwerking (in september 2017 is De Diaconale Stad Roosendaal overgegaan in deze gemeenschap). Ook met anderen kerken in Roosendaal is er samenwerking op diaconaal terrein.

In de verdere uitwerking van het pastoraal beleid is ‘ontmoeting’ een belangrijk begrip, dat de zorg voor catechese, liturgie, diaconie en gemeenschapsopbouw verbindt. De zondagviering is daarbij letterlijk en figuurlijk het hart van het parochieleven: daar komen parochianen samen om gevoed te worden, van daaruit gaan ze ‘terug naar de wereld’, om in praktijk te brengen wat gebeden en beleden is: dat God van mensen houdt. De ontmoeting met elkaar, voor en na de viering, vormt daarbij als het ware de deur ‘naar binnen’ en ‘naar buiten’. Het team wil deze ontmoetingen bevorderen. En dit gaat verder dan alleen op zondag. Voor steeds meer mensen in onze dagen is het geloof onbekend. De wijze waarop gelovigen investeren in ontmoeting en in zorg voor elkaar is een belangrijke manier om het geloof van de Kerk en de Heer van de Kerk te leren kennen.

designed by PJM Rademakers