sint norbertus

Mededelingenvel voor de Sint Norbertusparochie
Zondag 24 februari 2019

De liturgie van deze dag: Zevende zondag door het jaar zevendezondagdoorhetjaar

Eerste lezing uit het boek Samuël 1, 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
       De Heer had u aan mij overgeleverd,
       maar ik heb de hand niet willen slaan aan zijn gezalfde.
Antwoordpsalm uit Psalm 103
       De Heer is barmhartig en welgezind
Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Korinthe, 75, 45-49
       Zoals wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen,
       zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens.
Evangelie volgens Lucas, 6, 27-38
       Wees barmhartig zoals uw Vader barmhartig is

Ter overweging

Jezus nodigt ons uit om gehoor te geven aan de wereld
zoals Hij deed – liefhebbend, zegenend, biddend en offerend.
Wij zijn geroepen om dit te doen niet alleen wanneer we het ergens mee eens zijn,
maar in alle omstandigheden.
Vragen wij God om elke manier van kijken die ons doet wantrouwen,
oordelen, veroordelen of aarzelen, weg te nemen.
Bidden wij om geduld om moeilijke omstandigheden te doorstaan
en om moed om er zo goed als ik kan het hoofd aan te bieden.

 
Mededelingen

Bisschop heeft meer tijd nodig voor standpunt gebouwenplan
Op verzoek van de bisschop heeft het parochiebestuur, samen met de parochianen, in de afgelopen twee jaar een gebouwenplan opgesteld. Na een uitgebreide studie en overleg met parochianen is aangegeven dat de St. Josephkerk de stadskerk van Roosendaal wordt. Ons voorgenomen besluit is in oktober 2018 voorgelegd aan de bisschop die heeft ingestemd om dit plan met de parochianen te delen. De resultaten van de informatie- en hooravond en het ingestelde spreekuur zijn in december 2018 aan de bisschop aangeboden.
Aanvankelijk zag het er naar uit dat de bisschop medio februari 2019 zijn besluit aan het bestuur ging meedelen. Onlangs heeft de bisschop aangegeven dat hij nog minimaal een maand nodig heeft om tot een besluit te komen. Het parochiebestuur betreurt deze gang van zaken. Enerzijds omdat de parochianen na alle voorbereidingen duidelijkheid willen; anderzijds omdat het proces naar één stadskerk nu langer op zich laat wachten.
Het parochiebestuur heeft echter geen andere mogelijkheid dan zich bij de feiten neer te leggen.
Het parochiebestuur en pastoraal team

Dinsdag 26 februari 14.00 uur. Seniorenviering in de pastorie Moeder Gods. In deze gebedsviering met als thema 40-dagentijd is er geen overweging maar gaan we met elkaar in gesprek over dit thema.

Zondag 3 maart 10.30 uur Carnavalsviering in de O.L. Vrouwekerk. Voorganger is pastoor R. v. Bronswijk met muzikale ondersteuning van koor Concordia. Prins Carnaval en zijn gevolg zullen in deze viering aanwezig zijn.

Donderdag 7 maart 19.00 uur Taizéviering in de O.L. Vrouwekerk.
Vanaf 18.30 uur worden samen de liederen geoefend. Na de viering is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten onder het genot van kopje koffie/thee.
In verband met Aswoensdag is het nu voor één maal op donderdag.

VASTENACTIE 2019: “WATER VERANDERT ALLES”.
Omdat de vastenactie dit jaar kiest voor een thema, hebben wij besloten om voor 1 gezamenlijk parochiedoel te gaan nl. sanitaire voorzieningen voor een school. Voor een school van 100 leerlingen betekent dat € 2250,-. Door middel van een geldmeter in alle parochiekerken willen we u op de hoogte houden van de stand van de opbrengst tot op dat moment.
Elke maandag zal worden geteld hoeveel er via allerlei projecten in de parochie is opgebracht in de voorbije week. Natuurlijk hopen we ons doel zo ver mogelijk te bereiken. Er zijn activiteiten genoeg waaraan u kunt deelnemen. Wij rekenen op uw medewerking en willen u daar nu al voor bedanken.
Reeds bij de carnavalsvieringen starten we met een eerste actie: de verkoop van kleine zandlopertjes voor in de douche.
Tijdens de carnavalsdagen wordt er best veel geld uitgegeven aan het feesten; kan er ook iets kleins gemist worden voor een goed doel? Via de zandlopertjes hopen we bovendien eenieder meer bewust te maken van het eigen waterge(VER)bruik en dagen we uit om wat vaker stil te staan bij al die mensen die geen water hebben en toch zeker geen schoon water.
Ook na afloop van de Aswoensdag viering en bij de vastenmaaltijden in de Moeder Godskerk zullen deze zandlopertjes te koop aangeboden worden. Het volledige bedrag gaat naar ons uitgekozen vastenproject.
Namens de werkgroep MOV St. Norbertusparochie

Wereldgebedsdag
Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door verschillende mensen van diverse kerk- en geloofsgemeenschappen. Dit jaar is de dienst samengesteld door vrouwen uit Slovenië, met als thema: "WELKOM, GOD NODIGT JE UIT" In Roosendaal zal deze viering worden gehouden op vrijdag 1 maart om 14.30 uur in het restaurant van Appartementencomplex "Waterland", Citroenberg 1, Roosendaal. Medewerking wordt verleend door het Dameskoor O.L. Vrouw o.l.v. A. Buijs met begeleiding van Mw. Els Theunissen. U bent allen van harte welkom.

Vieringen in de komende week

 Dinsdag  09.00 uur  Eucharistie in Mariagaard
 Dinsdag  14.30 uur  Rozenkransgebed in St. Josephkerk
 Donderdag  09.00 uur  Eucharistie in Mariagaard
 Donderdag  19.00 uur  Stille aanbidding in Mariagaard
 Vrijdag  18.30 uur  Eucharistie in St. Josephkerk

 

designed by PJM Rademakers