In de afgelopen periode heeft het parochiebestuur van de Sint Norbertusparochie meerdere malen met de bisschop van Breda gesproken over het gebouwenplan voor de Sint Norbertusparochie. In het voorjaar heeft de bisschop het parochiebestuur gevraagd om naast de St Josephkerk ook de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Kade open te laten, zodat onderzocht zou kunnen worden welke functies die kerk in de toekomst voor het bisdom en voor de parochie zou kunnen krijgen. In maart bent u hierover via een kanselbericht geïnformeerd.

In oktober hebben de bisschop van Breda en het parochiebestuur opnieuw met elkaar gesproken. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat er in het klooster aan de Kade een nieuwe religieuze communiteit gaat komen. Voortgaand gebruik van de kerk aan de Kade door de parochie is van belang om de nieuwe mogelijkheid die zich hier voor parochie en bisdom aandient echt een kans te geven. Daarnaast heeft de parochie in de Josephkerk een kerkgelegenheid waar veel parochianen, ook vanuit Roosendaal-zuid, zich thuis weten en waar velerlei pastorale initiatieven zijn ontplooid.

Om voor de toekomst alle kansen te benutten heeft de bisschop besloten om zowel de Sint Josephkerk als de Onze Lieve Vrouwekerk in gebruik te houden. In beide kerken wordt de liturgie van de parochie gevierd. Het pastoraal team zal aangeven hoe het pastoraal programma van de parochie in en rond beide kerken gestalte gaat krijgen. Over vier jaar evalueren we hoe de deelname aan het kerkelijk leven zich heeft ontwikkeld, en wordt bepaald of een nieuw gebouwenbesluit nodig is.

Voorafgaand aan dit besluit zijn intensieve gesprekken gevoerd tussen bisdom, pastoraal team en parochiebestuur. De gesprekken zijn met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid gevoerd, maar hebben veel energie gevraagd. Er zijn verschillen van inzicht ontstaan waardoor het parochiebestuur meent dat het niet in het belang is van de parochie om aan te blijven. De bestuursleden hebben aan de bisschop gevraagd om van hun bestuurstaken ontheven te worden. We vinden dit jammer. We realiseren ons de grote inzet die zij hebben gegeven aan de parochie en zijn hen daar dankbaar voor, maar we respecteren hun besluit. Het bisdom zal de pastoor ondersteunen bij het aanvullen van het parochiebestuur.

Voor de nabije toekomst blijven we in aansluiting op de visie van het pastoraal team sterk inzetten op de ontwikkeling van de gehele Sint Norbertusparochie. We willen, in een proces van parochievernieuwing, de gelovige identiteit van de parochie versterken. Waar we als gelovigen onszelf als leerling van Jezus Christus beleven en elkaar als zusters en broeders in Christus herkennen, versterken we wat ons bindt, en bouwen we aan de éne parochiegemeenschap die grenzen tussen parochiekernen en parochianen overstijgt. Voor de toekomst van het geloofsleven van onze parochie heeft deze inzet de grootste prioriteit. We zullen daarbij gebruik maken van de sterke kanten en de goede kansen in en rond de St Josephkerk, in en rond de Onze Lieve Vrouwekerk en in en rond de Maria Hemelvaartkerk in Nispen.

designed by PJM Rademakers