De Sint-Norbertusparochie is ontstaan door de samenvoeging van de drie parochies OL Vrouwe, Emmaüs en De Ark. Deze voormalige parochies zijn in de Sint Norbertusparochie parochiekernen geworden, waarin het pastoraal en parochieel leven van de Norbertusparochie gestalte krijgt.

Na de sluiting van de Goede Herderkerk en de Franciscuskapel is de parochiekern van De Ark gesplitst, in een parochiekern rond de Moeder Godskerk (Roosendaal –Zuid) en in een parochiekern voor Nispen, rond de H. Maria Hemelvaartkern. Voor elke parochiekern is een parochiekerncommissie opgericht, die namens het parochiebestuur in de parochiekern zorg draagt voor de dagelijkse goede gang van zaken.  De parochiekerncommissie zorgt ondermeer  voor het beheer van het (kerk)gebouw  en andere goederen, voor de organisatie van de plaatselijke activiteiten, de plaatselijke vrijwilligers, de geldwerving en de lokale administratie. Elke parochiekerncommissie bestaat uit 5 tot 7 personen die door het parochiebestuur benoemd zijn.  De parochiekerncommissie stelt jaarlijks een begroting op. Op basis daarvan krijgt zij van het parochiebestuur een budget voor uitgaven in de parochiekern.

De parochiekerncommissies vergaderen één keer per maand. Bij de samenstelling van de commissies is rekening gehouden met verschillende kundigheden en interesses van de leden, en met contactlijnen naar zoveel mogelijk werkgroepen in de parochiekern.  Elke parochiekerncommissie heeft zo goed overzicht over het functioneren van de parochiekern, en heeft weet van mogelijkheden en vragen die er leven. Waar nodig en wenselijk worden deze zaken kortgesloten met het parochiebestuur of met het pastoraal team.  Er is regelmatig overleg van de parochiekerncommissie met het parochiebestuur, en er is regelmatig overleg tussen de parochiekerncommissies onderling. Met regelmaat neemt een van de teamleden deel aan de vergaderingen van de parochiekerncommissie.

De parochiekerncommissies zijn als volgt samengesteld:

PKC OLVrouwe: Wil Verbraak, Ria Goossens en Luc Sep, namens het team participeert Els Ettes

PKC Emmaüs: Corrie van As, Dymph vd Bossche, Rini van den Bogaard, Geert Engelen, Leonard Baartmans, namens het team participeert Ronald van Bronswijk

PKC Moeder Gods: Petra de Bruijn, Jacqueline Chamuleau, Marij Dikkers, Ria Schoenmakers, Frieda Timmermans, Harry Vergouwen, Jacqui Verheijen, Rina van de Watering en Ada Winde. Namens het team participeert Mery Zopfi

PKC H Maria Hemelvaart: Riet Bastiaensen, Jo Cleiren, Loes Gommeren, René Leijdekkers, Elly de Regt, Jan van der Sanden, Harry Vergouwen, Pierre Verpalen, Gré van Wesel. Namens het team participeert Ronald van Bronswijk

De parochiekerncommissies zijn te bereiken via het secretariaat van de parochiekernen:

Secretariaat Emmaus

Secretariaat O.L. Vrouwe

Secretariaat De Ark

Secretariaat H. Maria Hemelvaart

Door het parochiebestuur is een huishoudelijk reglement voor het functioneren van de parochiekerncommissie opgesteld. U kunt dat reglement hier raadplegen.

designed by PJM Rademakers