Logo SamenAanTafel vectorizedInmiddels loopt dit nieuwe lunchproject op twee locaties: op het Pastorale Steunpunt Zuid aan Kroevenlaan 100 en in buur thuis ’t Dijksteeke, ieder op eigen manier en met groeiende belangstelling. Het blijkt een schot in de roos te zijn en de deelnemers goed te doen. In het Pastorale Steunpunt Zuid vindt de aangeklede lunch plaats op elke 1e woensdag van de maand om 12.30 uur.

Een vraag die vaak wordt gehoord want veel mensen, vooral ouderen, zijn eenzaam omdat zij om welke reden dan ook niet meer, of te weinig, buiten komen en daardoor geen contacten meer hebben. De gemeenschap van Sant'Egidio Roosendaal is een beweging die vanuit het christelijk geloof mensen nabij wil zijn.

WAAROM DIT PLATFORM ?

Wat ons als mensen verbindt is belangrijker dan wat ons van elkaar onderscheidt.
De wereld wordt meer liefdevol en vreedzaam als we dat meer realiseren.

Daarom organiseert het Platform WerkSaam Roosendaal activiteiten, waarbij mensen van verschillende culturen (en levensbeschouwingen) elkaar kunnen ontmoeten.

Onbekend maakt onbemind, zo luidt een bekend Nederlands spreekwoord. Als dat waar is, dan is het omgekeerde ook waar: bekend maakt bemind. We gaan elkaar beter begrijpen en aardiger vinden als we elkaar wat beter leren kennen. Op die manier wil Platform WerkSaam Roosendaal gestalte geven aan de oproep van Jezus om onze naaste lief te hebben en een vredestichter te zijn.

4-5 januari 2020    Stichting Zinnia.
Stichting Zinnia heeft als doel het sociale leven te bevorderen van alle bewoners in de gemeente Roosendaal die verborgen in armoede leven en in een isolement dreigen te raken of al zitten. Stichting ZINNIA doet dit door het organiseren van evenementen en door op te treden als tussenpersoon van, en in samenwerking met, diverse lokale maatschappelijke organisaties. Op de planning van stichting ZINNIA voor 2020 staan o.a. Kindercarnavalsfeest, Bosdag, Bingo, Strandfeest en aan het einde van het jaar een groot Sinterklaasfeest? Ze willen een groot aantal kinderen mee laten meelopen met de Avondvierdaagse en de kinderen de mogelijkheid bieden om naar de kindervoorstellingen in het Vrouwenhof te gaan.

Bestuur
Het bestuur per 1 januari bestaat uit: Mevr. Tiny Brouwers en de heren Hans van Nispen, Ad van Gorp, Frank de Bruijn, Hans Kerkhoven en Ad Buijs.
De heer Jan van Oers is adviseur en blijft actief als medebeheerder van het Emmaus-fonds.
Daarnaast blijft de heer Jos de Bruijn assisteren bij de uitgifte van de extra artikelen die samen met de PGR vier keer per jaar verstrekt worden aan mensen van de voedselbank.
De caritasinstelling is werkzaam binnen de Sint Norbertusparochie in Roosendaal.

adventsactieDe parochiële werkgroep voor Missie, Ontwikkeling en Vrede verzorgt in de Adventtijd en in de Veertigdagentijd acties om parochianen in onze omgeving te betrekken bij noden en mogelijkheden van mensen verder weg. Ze sluit daarbij aan bij de Bisschoppelijke Advent en Vastenactie.vastenactie
In de veertigdagentijd wordt er een vastenestafette georganiseerd, waar de idealen van het vasten (komen tot gebed en tot gerechtigheid) gezicht krijgen. In deze tijd van het jaar is er ook een collecte voor de Vastenactie. Ook in de Advent worden financiën verzameld voor een goed doel.

 

R.K. Parochiële Caritasinstelling Sint Norbertus

De parochiële Caritas wil vanuit een christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.
In 34 Caritasinstellingen in het Bisdom Breda zijn tientallen vrijwilligers actief om mensen in nood te ondersteunen. Zij stimuleren tevens ook anderen in de parochies om betrokken te blijven bij de noden in de samenleving.

Mocht u een donatie willen geven voor uw medemens in nood:
Bankrekening; NL 33RABO0194 3352 75

Diaconie en Caritas, over wederzijdse hulp

Diaconie is de zorg van mensen aan anderen, binnen de eigen kring en daarbuiten, zelfs wereldwijd. Het gaat om hulp en ondersteuning die vanuit gelovige inspiratie wordt geboden. Het woord betekent letterlijk: dienst, zorg, hulp, dienstbaarheid. Als gelovigen weten wij ons geroepen mee te werken aan het voorkómen, opheffen, verminderen dan wel mee uithouden van lijden en sociaal-maatschappelijke nood van individuen en groepen mensen. Waar mogelijk werken we met anderen samen voor het scheppen van rechtvaardige verhoudingen.

Het doel van de Katholieke Actie is het verzorgen van attenties bij eerste communie, vormsel, huwelijk en jubilea in het noordoostelijk deel van Roosendaal (parochiekern Emmaüs). De werkgroep probeert mensen te betrekken bij de noden en problemen in de samenleving o.a. door huis-aan-huis acties tijdens de advent en de veertigdagentijd.

De kleding wordt ingezameld voor Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood. sams kledingactie logo1De kleren worden vervolgens verkocht aan kledingsorteerders. Deze sorteren de kleding en verkopen die aan afnemers. Winterkleding wordt voornamelijk in Oost-Europa afgezet, zomerkleding in Afrika.

Ze worden daar voor kleine prijzen verkocht, bijvoorbeeld op markten. Men kiest er niet voor om de kleren gratis weg te geven, want dat is slecht voor de eigen economie en dan komt men daar nooit op eigen benen te staan. Bij rampen ligt dat natuurlijk anders, dan kunnen rechtstreeks spullen geleverd worden aan hulporganisaties.

In de O.L.Vrouwekerk wordt het hele jaar door kleding ingezameld.legerdesheils

In eerste instantie wordt aan gezinnen die dat nodig hebben de gelegenheid geboden om te zien of er iets voor hen bij is of de kleding wordt gebracht bij gezinnen die via allerlei hulpinstanties bij ons bekend zijn en er om gevraagd hebben.

De werkgroep “wij willen delen” wilt u, aan het begin van het nieuwe jaar, caritas 1danken dat u met ons wilde meedenken en ons hebt willen steunen.

Door uw gulle gave konden wij gezinnen, die het financieel niet gemakkelijk hebben, maandelijks een voedselpakket aanbieden. Wij konden zo een steentje bijdragen aan het dagelijkse gevecht tegen de armoede.

Wij beseffen dat we het probleem niet op kon lossen en dat onze hulp nodig blijft. Daarom willen wij in 2020 door kunnen gaan met dit mooie project. Mogen wij op u blijven rekenen?

Dan willen wij u vragen om vooral levensmiddelen te doneren die we dagelijks of wekelijks gebruiken en zoals altijd: houdbaar en goed verpakt dan gaan we er samen weer een mooi jaar van maken.

Iedereen die heeft meegeholpen om ons in staat te stellen zoveel gezinnen blij te maken,
HARTELIJK DANK! Namens de werkgroep.

Vanaf november 2009 kent de parochie een groep parochianen en andere mensen die zich inzetten voor mensen ‘wiens leven dreigt te verschralen.’ Voor haar activiteiten zocht zij een basis en vond die bij de Sant’Egidio beweging in de aandacht voor vriendschap, gebed en gemeenschap.

Op dit fundament bouwden zij haar activiteiten uit zoals: maatjescontacten met senioren, een School van Vrede met opvang voor kinderen en huiswerkbegeleiding en Een andere kerst. Maandelijks komt men op de derde donderdag in de Onze Lieve Vrouwekerk bijeen voor gebed met aansluitend een broodmaaltijd en gesprek.

Per september 2017 is de gemeenschap officieel deel geworden van de Sant’Egidiobeweging wereldwijd.

Meer informatie hierover vindt u op de volgende plaatsen:
- Gemeenschap van Sant’Egidio Roosendaal (sint-norbertusparochie.nl –
onder subtitel diaconie)
- Nederland (santegidio.nl)
- Sant’Egidio België (santegidio.be)

Gemeenschap van SantEgidio Roosendaal

In de advent en in de veertigdagentijd wordt in de parochiezaal van de Moeder Godskerk een eenvoudige maaltijd aangeboden. Het gaat om een aanbod van ontmoeting en gemeenschapsvorming, niet alleen fijn voor mensen die alleengaande zijn, maar ook genoeglijk voor ieder die het fijn vindt om met een grotere groep mensen te dineren en te spreken. Het gaat ook om een stukje bewustwording: bijdragen van de disgenoten worden benut voor het doel van de vastenactie of voor een ander diaconaal doel.
Een groep vrijwilligers van de Moeder Godskerk verzorgt deze activiteit (tafels dekken, pannenkoeken bakken, soep koken, opdienen, afruimen en opruimen). Misschien vindt u het wel fijn om daarbij te helpen!

Meldt u bij de parochiekern Moeder Gods (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

De maaltijden worden aangeboden op de woensdagen in vastentijd en adventtijd, van 17.30 uur tot 18.30 uur. Welkom!

Hieronder is in het kort de geldmiddelenstroom van de parochiële caritasinstelling Sint Norbertus over het jaar 2018 weergegeven

Inkomsten

Opbrengsten collectes  €   6.085,00
Rente-opbrengsten en legaten  €   4.500,00
Diverse inkomsten  €   2.583,00
Onttrekking aan reserves  €      143,00
Totaal    €13.168,00

Uitgaven

Miva  €       683,00
Maatschappelijke activiteiten  €       556,00
Landelijke organisaties  €     2551,00
Zieken en ouderen  €       300,00
Nederlandse Missionarissen  €       504,00
Administratiekosten-abonnementen
-bankkosten
€        438,00
Wereldmissiedag  €       656,00
Hulp 3e wereld  €       350,00
Raad voor de Diaconie Bisdom Breda   €     4275,00
Parochiële activiteiten/diaconale groepen   €     741,000
Bestuurskosten-werkmateriaal-voorlichting               €       258,00
Voedselbank  €     1500,00
Kinderen doen mee  €       356,00
Totaal   € 13.168,00

Daarnaast is uit een apart fonds de volgende uitgave gedaan:

Hulp aan personen/gezinnen                           € 7.117,00

Langs deze weg wil het bestuur van onze caritasinstelling iedereen die op welke manier dan ook een financiële bijdrage heeft gegeven om het werk van caritas mogelijk te maken, hartelijk bedanken.

Zonder Uw steun is ons werk onmogelijk.    

Subcategorieën

Wat ons als mensen verbindt is belangrijker dan wat ons van elkaar onderscheidt. De wereld wordt meer liefdevol en vreedzaam als we dat meer realiseren.

Daarom organiseert het Platform WerkSaam  Roosendaal activiteiten, waarbij mensen van verschillende culturen (en levensbeschouwingen) elkaar kunnen ontmoeten

designed by PJM Rademakers