Actie Kerkbalans2023De maand januari is traditioneel de maand van terugblikken en vooruitkijken. Dat doen we in de Sint Norbertusparochie ook: hoe was 2022 en wat gaat 2023 brengen? In januari maken we de (financiële) balans op en gaan we van start met de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

Een moeilijk jaar, dat onze samenleving veranderde!

“De taak van de parochie is niet het uitbaten en beheren van onroerend goed.” Dat kopte BN De Stem bij het bericht over de verkoop van de Moeder-Godskerk eind vorig jaar. Wat is dan wel onze taak? Dat stond ook in het bericht, bij monde van ondergetekende en secretaris Hans Steinebach, namelijk: “het verkondigen en voorleven van het evangelie”.

De waarde van een thuis

Onze parochie gebruikt momenteel drie monumentale kerken in Roosendaal en Nispen, plekken waar u en ik graag komen en ons thuis voelen – huis van God én thuis van onze geloofsgemeenschap. De kerkplekken waar we niet meer komen, worden nu versneld verkocht: de Moeder-Godskerk en de Sint-Franciscuskerk aan de Azurietdijk nog deze maand en de Goede Herder in Langdonk volgend jaar. Dat bespaart ons de zorg van het beheer en van de vaste lasten. Én het levert een eenmalige bonus op, die helaas minder groot is dan ze lijkt, omdat op twee van de drie kerken nog een forse lening rust. De grote uitgaven van het afgelopen jaar – het dak van de Sint-Josephkerk en de verwarming van de OL-Vrouwekerk – doen die bonus nog verder slinken. Maar goed, onze kerken zijn ons wat waard. Voor Nispen bijvoorbeeld blijven we strijden.

Gulle gevers

Voor mij liggen nu de jaarrekening van 2021, de ontwikkeling van de kerkbijdrage in dit jaar, 2022, en het overzicht van de collecten in november. Dat we 2021 positief hebben afgesloten, is vooral te danken aan de opbrengst van beleggingen (die wisselen echter jaarlijks, zoals je kerken je maar één keer kunt verkopen). De inkomsten uit kerkbijdragen, collecten, giften, enz. daarentegen zijn allemaal achteruitgegaan ten opzichte van 2020. Maar er is hoop! Uw kerkbijdrage in 2022 is iets vermeerderd: in totaal € 138.000 tot november, in plaats van € 133.000 tot diezelfde maand vorig jaar. Zouden we het niveau van 2020 terug kunnen halen, € 140.000? Dat moet toch lukken! Of het niveau van 2019, € 152.000? Waarom niet? Want als ik kijk naar de maandelijkse collecten, dan word ik steeds getroffen door uw gulle gaven in de tweede collecte, voor goede doelen als onze Caritas.

Dat de parochie óók een goed doel is, mag u gerust weten. Sommigen weten het al. Ik denk aan die mevrouw die € 500 gaf voor de verwarming van de OL-Vrouwekerk. Ik denk ook aan die meneer die in zijn testament de Sint-Norbertusparochie tot universeel erfgenaam had gemaakt.

Uw grootste kerkbijdrage

Vorig jaar heb ik u gewezen op de mogelijkheid van de periodieke gift, met voor u een groter belastingvoordeel en voor ons meer inkomsten. Zestien parochianen hebben daar tot nu toe gebruik van gemaakt en twaalf hebben hun lopende gift verhoogd. ‘Goed voorbeeld doet goed volgen…’ Graag besluit ik echter met terug te gaan naar het begin van deze brief: geld en gebouwen zijn noodzakelijke middelen, maar geen doel op zich. Waar het uiteindelijk om gaat, is een bezield geloof, een vaste hoop en een werkzame liefde. Is dat niet de grootste kerkbijdrage die we kunnen leveren? Bij u thuis, in uw omgeving en natuurlijk samen op één van die drie kerkplekken, die ons zoveel waard zijn.

Maak uw bijdrage over via internet; u vindt de bankrekeningnummers van de parochie ( hier ) en achter in het parochieblad.

Met genegen groet, mede namens de paters en de leden van het parochiebestuur,

Pastoor Marc Lindeijer SJ
Werkgroep Kerkbalans

Tarieven voor kerkelijke diensten

Om te kunnen functioneren heeft de parochie financiële middelen nodig. De belangrijkste inkomstenbron voor onze parochie zijn de bijdragen van parochianen. Parochianen dragen op drie manieren bij aan het financieel functioneren:
- ze doen mee aan de Actie Kerkbalans;
- ze geven bij de collectes tijdens de vieringen;
- ze betalen de vastgestelde tarieven voor kerkelijke diensten.

De tarieven voor de kerkelijke diensten worden vastgesteld door het bisdom Breda. De parochie brengt die tarieven aan parochianen voor de volgende diensten in rekening:

 Doop
 Eerste Communie
 Vormsel
 Het gezin van de dopeling,
 communicant of vormeling
 doet mee aan de parochie-
 bijdrage voor
 minimaal  € 156,- per jaar
 Huwelijksviering  € 690,-
 Jubileumviering  € 345,-
 Uitvaartdienst in Roosendaal  € 690,- *
 Gebedsdienst in crematorium of aula  € 460,- *
 Gebedsintentie  €  12,-

* De bijdrage van de afgelopen drie jaren kan worden verrekend met dit tarief. 

Rekeningnummers van de parochiekernen en geloofsgemeenschappen.

 RK Sint Norbertusparochie, niet voor parochiebijdrage
 Bankrekening Rabo bank:  NL36 RABO 0147 9828 98
  
 RK Parochiekern Emmaüs
 Bankrekening ING bank:  NL87 INGB 0001 3326 89
  
 RK Parochiekern O.L. Vrouwe
 Bankrekening ING bank:  NL16 INGB 0001 1529 65
 
 Geloofsgemeenschap Maria Hemelvaart Nispen
 Bankrekening RABO bank:  NL57 RABO 0144 3090 33
 
 Geloofsgemeenschap Moeder Gods
 Bankrekening ING bank:  NL39 INGB 0001 2068 71
 
 Geloofsgemeenschap De Goede Herder
 Bankrekening ING bank:  NL97 INGB 0001 5041 02
 
 Geloofsgemeenschap Sint Franciscus
 Bankrekening ING bank:  NL52 INGB 0003 5295 93

Met onderstaande linken komt u op nog andere documenten die van belang kunnen zijn.

Parochiebijdrage 2023

Veel gestelde vragen bij een periodieke gift

Download overeenkomst periodiek gift

In januari 2023 ontvangt u de jaarlijkse brief voor de actie Kerkbalans. Voorafgaand vragen we uw aandacht voor een bijzonder onderdeel van deze actie. Wist u dat u altijd op een belastingvoordeel kunt rekenen als u de kerkbijdrage periodiek schenkt?
Een gewone gift kunt u aftrekken, maar er geldt een drempel van 1% van uw drempelinkomen en een minimum van € 60,00. Alleen wat u dan meer geeft mag u aftrekken tot een maximum van 10% van uw drempelinkomen. Bij een periodieke gift heeft u geen last van een drempel en ook niet van het maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen voor giften.
Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen kunt u tussen 20% en 49,5% van het geschonken bedrag terugkrijgen bij uw belastingaangifte. Op dit moment zijn er al veel parochianen die jaarlijks een vaste kerkbijdrage geven. Toch zijn er maar weinig parochianen die periodiek schenken en zo gebruik maken van het belastingvoordeel waar u altijd op kunt rekenen.
Het periodiek schenken kan plaatsvinden na het ondertekenen van de “Overeenkomst periodieke gift in geld” van de belastingdienst. Hierin spreekt u af om minimaal vijf jaar lang een vast bedrag te schenken. Ook de parochie ondertekent de overeenkomst als ontvanger en geeft u het getekende exemplaar terug. U moet de overeengekomen kerkbijdrage tenminste vijf jaar achterelkaar schenken om het schenkingsbedrag jaarlijks te mogen aftrekken.

Wat levert het u op?

Onderstaande rekenvoorbeelden gelden als indicatie voor 2023. In iedere individuele situatie zal het belastingvoordeel verschillen van onderstaande voorbeelden, bijvoorbeeld door andere heffingskortingen.

 • 60 euro (verzamelinkomen lager dan € 73.031)
  • zonder overeenkomst 60 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel
  • met overeenkomst 60 euro betalen en 22 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 38 euro.
 • 150 euro (verzamelinkomen lager dan € 73.031)
  • zonder overeenkomst 150 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel
  • met overeenkomst 150 euro betalen en 55 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 95 euro.
 • 300 euro (verzamelinkomen lager dan € 73.031)
  • zonder overeenkomst 300 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel
  • met overeenkomst 300 euro betalen en 111 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 189 euro.
 • 600 euro (verzamelinkomen vanaf € 73.031)
  • zonder overeenkomst 600 euro betalen en 0 euro belastingvoordeel
  • met overeenkomst 600 euro betalen en 297 euro belastingvoordeel; netto kost de gift u 303 euro.

Wat levert het de parochie op?

Als u overweegt om een hogere kerkbijdrage te geven en deze als periodiek bedrag wilt schenken, dan ontvangt de parochie flink hogere inkomsten. Zelf krijgt u de verhoging voor een groot deel weer terug bij uw belastingaangifte. Er is dus sprake van een win-winsituatie.
Als 100 parochianen periodiek gaan schenken, dan ontvangt de parochie jaarlijks een geschat extra bedrag van circa € 3.000 tot mogelijk € 12.000 aan extra kerkbijdragen. Dat is een welkome hogere kerkbijdrage. De Sint Norbertusparochie heeft de ANBI-status verkregen juist om aftrekbare giften mogelijk te maken.
Op de website van de protestantse kerken vind u een actuele schenkcalculator. https://pkn.schenkcalculator.nl/. Zoek deze calculator eens op en probeer het uit! In deze calculator kunt u goed berekenen welk bedrag in uw eigen situatie past.

Vraag advies!

Aarzel niet om advies aan ons te vragen: Zo is het verstandig om de schenkingsovereenkomst altijd individueel aan te gaan. Bij onverhoopt overlijden vervalt de individuele overeenkomst en daarmee de betalingsverplichting voor de achterblijvende partner. Maar u kunt ook vastleggen dat de overeenkomst stopt wanneer uw partner overlijdt. Ook is het goed om te weten dat het percentage waartegen de giften kunnen worden afgetrokken jaarlijks daalt naar 36,93% in 2023.

Wilt u meer informatie of advies over het periodiek schenken, of hulp bij het invullen van de “Overeenkomst periodieke gift in geld”, stuur dan uw bericht aan de penningmeester van onze parochie.

Kan ik de overeenkomst tussentijds beëindigen?

U gaat de overeenkomst aan voor een periode van minimaal vijf jaar, of voor onbepaalde tijd. Wanneer u of uw partner overlijdt, eindigt de overeenkomst. Verder hoeft u de verplichting tot betaling niet meer na te komen bij onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, persoonlijk faillissement of als u door omstandigheden in de regeling schuldsanering terecht bent gekomen.

Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, meerekenen als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?

Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.

Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds wijzigen bij verhuizing naar een andere parochie?

Nee, dat kan niet. U gaat de overeenkomst specifiek aan met onze parochie.

Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst ondertekend heb terugontvangen?

U moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maakt u de jaarlijkse bedragen over. Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen.

U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het parochiebestuur. U kunt een voorbeeld van zo’n overeenkomst downloaden via de website van onze parochie ( Overeenkomst periodiek gift ) of via de site van de belastingdienst ( www.belastingdienst.nl ).

Vul de overeenkomst in tweevoud in en stuur deze ondertekend op (aan: Penningmeester Sint Norbertusparochie, St Josephstraat 2, 4702 CW Roosendaal).
Het parochiebestuur ondertekent ook en stuurt één exemplaar aan u terug. Vervolgens voldoet u ieder jaar uw bijdrage, en verwerkt u uw bijdrage aan de parochie bij uw belastingaangifte.

designed by PJM Rademakers